150 سال سابقه و اعتبار برای نوکیا

Byte - - News -

حدودا سه سال پیش بود که مایکروسافت توافقی را برای خرید کسب و کار تولید موبایل و خدمات نوکیا با آن امضا کرد و سال گذشته نیز این شرکت سرویس نقشه خود به نام را به گروهی از شرکتهای خودروساز آلمانی

Here واگذار کرد. البته در این حقیقت که شرکت فنالندی در سالهای اخیر شرایط مطلوبی نداشته هیچ تردیدی نیست، با این حال، نمیتوان نقش بسیار مهم آن در تعریف معیارهای صنعت موبایل را برای مدت بیش از یک دهه از آغاز فعالیتش نادیده گرفت. همان گونه که در ابتدای مطلب هم گفتیم، کمپانی فنالندی در سالهای درخشش خود موبایلهایی خاطره انگیز را به کاربرانش در سطح جهان عرضه کرد و حال که بنا دارد مجددا به واسطه شرکت

HMD به دوران اوج خود بازگردد، در ادامه تاریخچهای کوتاه از عمر ۰5۱ ساله آن را همراه با هم از نظر خواهیم گذراند. وقتی نام نوکیا میآید اغلب ما به یاد تلفن همراه میافتادیم، در حالی که این شرکت کار خود را با کارخانه کاغذ سازیاش آغاز کرد که در سال 56۸۱ میالدی توسط

‪Fredrik Idestam‬ مهندسمعدندرمنطقه واقعدرجنوبغربی

‪Tammerkoski Rapids‬ فنالند تاسیس شد. اشاره کنیم که در آن زمان نام نوکیا هنوز هم متولد نشده بود. در واقع موقعیت کارخانه کاغذسازی دوم بود که الهام بخش انتخاب این اسمشدچراکهآنکارخانهدرحاشیهرودخانه راهاندازیگردید

Nokianvirta واینگونهشدکه درسال۱7۸۱ میالدیتصمیمگرفتنامشرکت

Idestam خودرا بگذاردوبعدازحدودسههفتهشرکتویبهتولیدبرقنیز

‪Nokia Ab‬ رویآورد.همزمانفردیبهنام درسال۸9۸۱شرکتیبه

‪Eduard Polón‬ نام رادرفنالندتاسیسکردوشخصدیگری

‪Finnish Rubber Works‬ بهنام درسال۲۱9۱کارخانهکابلسازیاشبهنام ‪Arvid Wickström‬

را پایه نهاد. در سال ۸۱9۱ کارخانه پالستیک ‪Finnish Cable Works‬ سازی متعلق به ،Polón نوکیا را خریداری کرد و کمی بعد نیز کارخانه کابل سازی را خریداری نمود. هر سه نامی که به آنها اشاره کردیم یک شرکت خوشهای را پدید آوردند و همانطور که گفته شد همگی به یک نفر تعلق داشتند، با این همه فرآیندهای کاری و تولیدیشان تا سال ۱967 میالدی کامال مستقل از هم بود تا اینکه نهایتا با هم ادغام شدند و اینگونه شد که

متولد گردید. این شرکت تازه تاسیس روی چهار بازار ‪Nokia Corporation‬ خاص تمرکز داشت که عبارتند از کاغذ، قطعات الکترونیکی، پالستیک و کابل. لذا از دستمال توالت گرفته تا دوچرخه، تایر خودرو، کفشهای پالستیکی، تلویزیون، کابلیهای ارتباطی، قطعات روباتیک، پیسی و تجهیزات نظامی در سبد محصوالت آن یافت میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.