کوچ از ویندوز موبایل به اندروید

Byte - - News -

بســیاری از کاربران گوشیهای هوشــمند به مرور از سیســتم عامل گوشی خود خســته میشوند و یا دوســت دارند از امکانات بیشتر سیستم عاملی چون آندرویــد بهره ببرند از این رو یکی از ســؤاالتی که اکثر اوقات پرســیده میشود این است که آیا امکان این وجود دارد که توســط همان گوشی به آندروید کوچ کنند؟ این ســؤالی اســت که همیشه پرسیده میشــود و اکنون نیز به درخواســت شــما به این موضــوع میپردازیم. باید ایــن را گفت که میتوان در سیستم عامل ویندوزموبایل این کار را انجام داد. بــرای این کار بهتر اســت که آندرویــد را به طور جداگانــه در حافظــه کارت نصب کــرده و از

SD طریق ویندوزموبایــل وارد آندروید شــویم. همین طور شــما میتوانید آندروید را به طور کلی به جای ویندوزموبایــل قرار دهید اما بنــا به دالیلی این کار توصیه نمیشود، گوشی شما از همان ابتدا برای کار با ویندوزموبایل ســاخته شــده و به دلیل انحصاری بودن اطالعات جزئی و اصلی سخت افزاری شرکت سازنده گوشــی، آندروید نصب شــده ممکن است ناســازگاریهایی با سخت افزار گوشــی پیدا کند. برای مثال ممکن اســت مصرف باتری شما بیش از اندازه زیاد و یا عملکرد دوربین گوشــی مختل شود. پس بهتر است همان سیستم عامل اصلی باشد و در کنار آن از آندروید استفاده کنید. در ابتدا باید گفت که آندروید به ســه روش بر روی گوشی ویندوزموبایلی نصب خواهد شد. در کلیه این روشها از طریق سیستمعامل ویندوز فون، آندروید را نصب خواهیم کرد و شــما باید ویندوزفون را نیز نصب کنیــد. در اولین روش با نام نصب بر

Nand روی حافظــه داخلی انجــام میگیرد و چون در این حافظه تنها یک سیســتم عامل نصب میشــود باید ویندوز فون را بر روی آن و آندروید را بر روی کارت حافظهنصبکنیــدودرروشهای و

‪Native SD‬ عملیات نصب بر روی کارت حافظه ‪Data On Ext‬ صورت میگیرد. حاال باید رامهای ویندوزفــون و آندروید را آماده و با دقت رامهایی را انتخاب کنید که مناســب گوشی شما باشــند که این مورد را میتوانید در فضای وب بررســی کنید. البته دقت داشته باشــید که در این زمینه به هر وب سایتی اطمینان نکنید زیرا بسیاری از ســودجویان از طریق همین ســایتها فایلهای آلودهای را برای شــما قرار میدهنــد که با دانلود و اســتفاده از آنها بدون شک به دردسرهای بسیاری دچار خواهید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.