یک بازی برای کودکان شما

Byte - - News -

یکی از سبکهای بازی سازی، شبیه سازی بازیهای فیزیکی نوستالژیک است که خاطرات زیبایی را برای ما زنده میکنند. بازیهایی که در عین سادگی شاید سرگرمکنندهترین بازی برای ما بودهاند و حتی در زمینه رشد فکری کمک زیادی به ما کردهاند. معموال این دسته بازیها با اقبال مناسبی رو به رو میشوند و مورد توجه کاربران موبایل قرار میگیرند. بازی این هفته نیز یک نمونه از بازیهای قدیمی کودکانه است که این بار با خالقیت و کیفیتی باال برای گوشیهای اندرویدی و ویندوز فونی طراحی شده است.

ساخته شرکت ‪Bernardo Zamora Skill Game‬ که میتواند یک بازی مناسب برای کودکان باشد، به طور واقع توانایی کودک شما را باال میبرد. در این بازی در محیطی با گرافیک کاغذی و همراه با رنگآمیزی جذاب تعدادی نقطه به همراه شماره و به صورت پراکنده در صفحه بازی قرار گرفته است. در بین این نقاط موانعی از جنس نقاشی طراحی شده است که در سطوح مختلف بازی تعداد شمارهها و مکان نقاط و موانع به صورت ترکیبی تغییر میکنند. وظیفه بازیکن این است که نقاط را به همان ترتیب شمارهها به هم متصل کند به نحوی که خطوط از روی هم و از روی موانع عبور نکنند. این بازی برای باال بردن تمرکز و مهارت شمارش و رسم خطوط برای کودکان بسیار مناسب میباشد.

https://goo.gl/IF9qPB

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.