خبربازی ترکیب یک فیلم و بازی

بررسی بازی کوانتوم بریک

Byte - - News -

امکان ندارد طرفدار بازیهای کامپیوتری و به خصوص اکشن باشید و اسم اســتودیوی رمدی و یا بازی بسیار معروفشــان یعنی مکس پین به گوشتان نخورده باشد. مکس پیــن یکی از بازیهایی بود که نشــان داد یک بــازی کامپیوتــری میتواند از لحــاظ روایی به قدری قوی و موفق ظاهر شــود که شــاید بسیازی از فیلمها هم چنین قدرتی نداشته باشــند. رمدی در بازی بعدی خودیعنی هماینرابهخوبینشاندادو

‪Alan Wake‬ با به تصویر کشیدن داستانی روانشناسانه در قالب بازی تحسین بسیاری را برانگیخت. این اتفاقات باعث شد تا مایکروسافت سرمایه ویژهای به این استدیو برای ساخت بازی بعــدی اختصاص دهد که نتیجــه آن یک بازی فوقالعاده به نام کوانتوم بریک شد. کوانتوم بریک شاید بدون اشکال نباشد اما محاسن آن به قطع بسیار بیشتر از معایبآناست.احتماالسیستم بازیمکس

‪bullet time‬ پین و حرکات آهسته آن را به خاطر دارید. سیستمی که تا مدت ها زبانزد همه گیمرها بود و تا آن زمان بر روی هیچ بازیای پیادهسازی نشده بود، حال بد نیست بدانید که اساسا بازی کوانتوم بریک در مورد زمان است. فردی به نام پاول سرین موفق به اختراع ماشین زمان میشود و قبل از این که آن را به همه نشــان دهد از دوســت صمیمیاش جک جویس دعوت میکند تا به دانشــگاه بیاید و اختراعش را ببیند. جالب اســت بدانید که برای شخصیت پردازی شخصیتهای بازی از هنرپیشههای هالیوودی استفاده شده است و به عنوان مثال شان اشمور در نقش جک جویس قرار دارد. آیدن گیلن هم در نقش پاول سرن ظاهر شده است. به هر حال آزمایش دستگاه با مشکل مواجه میشــود و به جک و پاول قدرتهای ویژه ای میبخشد اما برای پاول سرن این قدرتها تاوان سنگینی دارند، او به طور ناگهانی 7۱ سال افزایش سن مییابد! و از این جاســت که داســتان شروع میشود . اگر کارهای قبلی استودیوی رمدی را بازی کرده باشید احتماال خوب میدانید که داستان بازی نقش بسیار مهم و پررنگی را در آن ها بازی میکند. کوانتوم بریک هم در این زمینه نه تنها استثنا نیست بلکه به بهترین نحو ممکن به روایت داستان میپردازد. این بازی بیش از ۰7 گیگ ویدئو دارد که البته حتما الزم نیست آنها را ببینید اما قطعا اگر حوصله ندارید و تصمیم به ندیدن آنها دارید پیشنهاد میکنیم سراغ این بازی نروید چرا که بخش بزرگی از لذت بازی که نحوه روایت داستان آن به صورت اکشنهای زنده سینمایی است را از دست میدهید. رمدی به خوبی هر چه تمامتر توانسته فاصله بازیهای کامپیوتری با فیلمها را کم کند به گونهای که در گیمپلی هم تاثیر بدی نداشته باشد.البته گیم پلی بازی بدون نقص هم نیست اما به واسطه تواناییهای جک برای توقف زمان و به وجود آمدن صحنههای سینمایی بسیار زیبا میتوان از نقصهای گیم پلی چشمپوشی کرد نقصهایی مثل نبود تنوع سالح و یا مبارزات معمولی و بدون نوآوری در زمان استفاده نکردن از قدرت جک، هر چند که باید این را در نظر بگیرید که قدرت توقف زمان جک اگر چه همیشه در دسترس نیست اما بخشی از بازی است و نقطه قوت آن هم از نظر هنری و هم از نظر تکنیکی محسوب میشود. موتور فیزیک بازی واقعا عالی است و زمانی که جک از قدرتش برای توقف زمان استفاده میکند شما تاثیر آن را بر روی تمام محیط بازی به صورت بالدرنگ میبینید و این باعث می شود هر بار با توجه به محیط اطراف و شرایط موجود شاهد اتفاقات متفاوتی باشید. توقف زمان و به رگبار بستن دشمنان و بعد از برگشت به حالت عادی و دیدن اتفاقاتی که رقم زننده آن بوده ایم بسیار جالب و هیجان انگیز است. بازی کامال فضایی سینمایی دارد و اگر طرفدار فیلمهایی با داستانهای پیچیده و عمیق هستید کوانتوم بریک شاید بهترین گزینه حال حاضر باشد. یکی دیگر از معایب بازی که شاید تا نیمه آن کمی شما را اذیت کند محیطهای نسبتا تکراری بازی است که به فراخور داستان بازی بیشتر محیطهای دانشگاهی-آزمایشگاهی میباشد هر چند که این ضعف بازی در نیمه دوم کمتر به چشم میآید عالوه بر اینکه داستان و نحوه روایت آن به قدری قوی است که نمیگذارد شما احساس خستگی کنید. کوانتوم بریک یک بازی خاص است و ساخت آن قطعا ریسک بزرگی بوده است چرا که باز هم به نوعی دست به یک نوآوری خاص زده است و البته به خوبی هم از پس آن برآمده و توانسته فاصله بین بازی و فیلم را بسیار کم کند. در یک کالم این بازی متفاوت است و این تفاوت اصال آزار دهنده نیست بلکه دقیقا آنجاهایی دچار ضعف میشود که روال عادی یک بازی را به خود میگیرد و این یعنی رمدی در کار خود موفق بوده و باید دید که آیا بازی فروش خوبی هم خواهد داشت یا خیر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.