ج ‌دول‌شماره‌154

Byte - - News - ول :450 ر خانه حل جدول شماره 450 طراح جدول: شادی طباطبایی

(۱۱ افقي و ۱ عمودي) - (۲ افقي و 9 عمودي) - 9( افقي و ۸ عمودي) - (۸ افقي و ۱۱ عمودي) 3( افقي و 7 عمودي) - (۲ افقي و 4 عمودي) - 4( افقي و ۲ عمودي) - 5( افقي و 9 عمودي) بایتبه2نفر«یک ویکنفرازشهرستـــ ولنشریهراارسـالکنند،جوایزي بهرسمی ازطریقایمیــل(درصورتتمایلبهدرجنامتان)ویاپیـــامک به شماره 2000999 قبــــل از چاپ شمــاره بعدي به دفتر بــایت ارسال شود. پیامکهاي ارســالي فقط باید در قالب زیر ارسال شوند تا در قرعهکشي شرکت داده شوند. روش ارسال پیامک: کلمه «بــــایت» (در آغاز متن پیامک)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشهديها و حرف «ش» یا براي شهرستانيها. از ذکر نام و نام شهرستــــان در متن پیامک خودداري کرده و از حروف فــارسی استفاده کنید. روش ارسال ایمیل: کلمه «بــــ ر آغاز متن ایمیل)، شمـــــاره جدول، رمز جدول و حرف «م» یا براي مشــهديها و حرف «ش» یا براي شهرســتانيها را به نشانی byte@Khorasannews.com ارسال نمایید. درج نام و نام شهرستان در متن ایمیل الزامی است.

عمـود‌‌:

۱- مدیر عامل بلیزارد- چغندر پخته - ۲- پست الکترونیکي- GPS در زبان فارسي - -3 واحد پول کشور ژاپن- پارسایي و پرهیزکاري- حیلهگر و زیرک - -4 واژه پرسش از هویت چیزي یا کسي- از سایت هاي اینترنتي - -5 نهر و جویبار- سرزمین و ناحیه- کمتر از مقدار پیش بیني شده و مورد نیاز - -6 موي آشفته و پف کرده- بدبختي و مصیبت- تباهي و گمراهي - -7 از ســخت افزارهاي جانبي- از نت هاي موسیقي - ۸- مایه حیات اســت- طعم- از مشاغل هنري - -9 بزرگترین حیوان خشکي- مارک و نشانه - ۰۱- پوسته هاي گرافیکي- به معنای ممتاز و عالی - ۱۱- حافظه رایانه - کنسول مایکروسافت آرین‌صانعی-‌‌سجاد‌یاراحمدی-‌احمد‌کالمی-‌مهران‌بینائی-‌هادی‌ بروشکی-‌سینا‌خلیلی-‌آیدین‌نوری-‌سوسن‌میرزایی-‌علی‌حسین‌ زاده-‌بیژن‌کچرانلویي-‌علــی‌کچرانلویي-‌هادی‌یارمحمدی-‌اکبر‌ خلیل‌خانی‌ریحانه‌السادات‌ماهبدزاده-‌غالمحسن‌گنج‌بخش-‌سعید‌ محمدپور-‌ضیاالدین‌میرزایــی-‌الهه‌ثابت‌قدم‌وحید‌ضروری-‌زیبا‌ جعفریان-‌مریم‌خان‌بیکی-‌محمدحسین‌صفری-‌بردیا‌زحمت‌کش-‌ فاطمه‌خلیل‌خانی‌مریم‌خان‌بیکی-‌علیرضا‌الریمی-‌مهدی‌صانعی-‌ امیرعباس‌صانعی-‌سمیرا‌خلیلی‌مطلق-‌سیده‌صدیقه‌خرم‌حمید‌رضا‌ زحمت‌کشا‌میرعلی‌سلطانی-‌حنیفه‌شجاعا‌لدین-‌زینبب‌ابایی‌شرف-‌ یاسرشــجاع‌الدین-‌مهدی‌خلیل‌خانی-‌صادق‌خلیل‌خانی-‌محمد‌ کوهانی-‌مهدی‌قنبرزاده-‌زینب‌تفکری-‌بهجت‌عسگری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین‌ عسگری-‌امیرمحمد‌فنودی-‌محمدسجاد‌فنودی-‌سهیل‌فنودی-‌ محمدصالح‌تفکری‌حمیده‌تفکری-‌محمدجواد‌قنبرزاده-‌وهاب‌کوالیی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.