5 کلید واژه فاوا در سال 1395

بیشترین کلیدواژههای جستوجو شده توسط مردم چه بوده است؟

Byte - - أخبار -

سـال 95 بـه روزهـای پایانـی خـود نزدیـﮏ میشـود. سـالی بـا اتفـاق هـای بسـیار در حـوزه آیسـیتی

کشـور. ﻃرحهـا و پروژههـای بسـیاری کـه در ایـن حـوزه بعضـی از آنهـا اجرایـی و سـاماندهی شـدند و یـا در آسـتانه کار هسـتند و نیـاز بـه بررسـی بیشـتر دارنـد و یـا بـه سـالهای بعـدی و فراموشـی موکـول

شـدند. از ﻃـرح سـاماندهی سـایتهای همسـریابی، دسترسـی آزاد به اﻃﻼعات و رجیسـتری موبایل گرفته تـا کارپوشـه ملـی ایرانیـان و شـبکه ملـی اﻃﻼعـات و بسـیاری از مـوارد دیگـر امـا موﺿـوع ایـن گـزارش بررسـی عملکـرد دولـت و نهادهـای اجرایی در سـالی که گذشـت نیسـت. بلکـه میخواهیـم در ایـن گزارش بـه بیشـترین کلیدواژههـای جسـتوجو شـده توسـط مـردم در حـوزه آیسـیتی کشـور بﭙردازیـم. بدون شـﮏ یکـی از رویدادهـای مهم در حـوزه آیتی در سـال جـاری موﺿـوع سرشـماری اینترنتی امسـال اسـت که بـا توجه بـه الکترونیکـی بـودن آن برعکس سـالهای گذشـته، اتفاقـی مهـم و قابل توجـه بود. این اولین سـال اسـت که سرشـماری نفوس و مسـکن برپایـه اینترنـت انجـام شـد. بخـش قابـل مﻼحﻈهای از مـردم خودشـان به سـایت سرشـماری مراجعه کرده و اقـدام بـه ﺛبـت اﻃﻼعـات خانـوار خـود میکردنـد. اتفاقـی کـه بسـیار مهـم و حاﺋز اهمیـت بود. بـه همین دلیـل یکـی از بیشـترین کلیدواژههـای جسـتوجو شـده در سـال جاری »سرشـماری اینترنتی سـال «95

اسـت. بیشـترین اسـتانهایی کـه ایـن کلیـدواژه را جسـتوجو کردنـد بـه ترتیـﺐ اسـتانهای کهگیلویـه و بویراحمـد، قزوین، سیسـتان و بلوچسـتان، خراسـان رﺿـوی و اردبیـل بودهانـد. »سـامانه بـام« بانکـداری الکترونیکی بانـﮏ ملی ایران دیگـر کلیدواژه جسـتوجو شـده در این لیسـت اسـت کـه اسـتان ایﻼم بیشـترین میـزان جسـتوجوی آن را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. پـساز آن نیـز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان شـمالی بیشـترین میـزان جسـتوجو را داشـتهاند. »انتقـال وجـه بانـﮏ

ملـی« و »ﺛبـت نام در سـامانه بام« دیگـر کلیدواژههای جسـتوجو شـده در حوزه بانکـداری اینترنتـی و بانﮏ ملی هسـتند. »ﺛبـت نـام تـﮏ کارت فرهنگیـان« دیگـر کلیـد واژه جسـتوجو شـده در حـوزه دولـت الکترونیکـی اسـت. تـﮏ کارت فرهنگیـان کارت شناسـایی چنـد منﻈـوره مخصـوص فرهنگیـان اسـت که بـه تدریـﺞ و در آینده آنهـا را از خدماتـی از جملـه بانکـی، کارت بلیت، بیمه و خدمـات رفاهـی برخـوردار خواهـد کـرد و جایگزینی بـرای کارتهـای شناسـایی موجـود اسـت. اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بیشـترین میزان جسـتوجوی آن را داشـته اسـت. اسـتانهای لرسـتان و کهگیلویه و بویراحمـد نیـز دیگر اسـتانها هسـتند. سـامانه ابﻼغ الکترونیکـی قضایی )ﺛنا( دیگـر کلیدواژه جسـتوجو شـده از سـوی کاربران ایرانی در سـال 95

اسـت. ایـن سـامانه همانﻄـور کـه از نامـش پیداسـت بـه موجـﺐ قانـون جدیـد آییـن دادرسـی کیفـری، بـه ابـﻼغ و تحویـل اوراق قضایـی قـوه قضاﺋیـه بـه شـکل الکترونیکـی میپـردازد. نحـوه کارکـرد ایـن سـامانه نیـز بـه اینصـورت اسـت کـه پـساز ﺛبتنام در ایـن سـامانه و ورود بـه آن توسـط کـد ملـی و رمـز ده رقمـی میتوانیـد ابﻼغیههـای خـود را مشـاهده کـرده و نسـبت بـه آن اقدامـات بعـدی را انجـام دهید. همﭽنیـن این سـامانه به صـورت پیامﮏ نیز شـما را از آخریـن ابﻼغیههـای خود باخبر میسـازد. اسـتانهای چهارمحال و بختیاری، کرمانشـاه و لرسـتان بیشـترین میـزان جسـتوجوی ایـن سـامانه را داشـتهاند. سـیﺐ سـامانه یکﭙارچـه بهداشـت و ﺛبتنـام در - - آن دیگـر کلیـدواژه جسـتوجو شـده در حـوزه دولـت الکترونیکـی اسـت. ایـن سـامانه بـه منﻈور سـاماندهی اﻃﻼعـات پایگاههـای سـﻼمت خانـواده و خانههـای بهداشـت تدوین شـده اسـت و جایگزین شـیوه سنتی و کاغذی موجود در دسترسـی به اﻃﻼعات بیماران اسـت. اسـتانهای کردسـتان، اردبیل و چهارمحـال و بختیاری بیشـترین میـزان جسـتوجوی ایـن کلیـدواژه را دارند. اگرچـه در گـزارش حاﺿـر تنهـا 5 کلیـدواژه پـر جسـتوجوی ایرانیهـا در حـوزه فـاوا و در سـال 95 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه بـود، امـا همیـن موارد انگشـت شـمار نیز پیامهای زیـادی در دل خـود دارند. نخسـت آنکـه مـردم سـراغ سـامانههایی رفتهانـد که از سـه حالـت خـارج نبـوده اسـت، یا ناچـار بـه مراجعه بودهانـد، یـا تشـویﻖ بـه مراجعـه شـدهاند و یـا نیـاز و کاربـری مناسـﺐ موجﺐ اسـتفاده از آنها شـده اسـت. دوم آنکـه برخی از این سـامانهها از سـوی شـهرهای دورتـر از پایتخـت بیشـترین فراوانـی جسـتوجو را داشـتهاند کـه ایـن امـر گویـای کمبـود تبلیغـات و عدالـت اﻃﻼعرسـانی در نقـاط مذکـور اسـت کـه بـه ناچـار میبایسـت نیـاز خـود را از ﻃریـﻖ گـوگل رفـﻊ کننـد. حـال آنکه بـرای مﺜـال در کﻼنشـهری همﭽـون تهـران بـه علـت وجـود ابزارهـای متعـدد رسـانهای و تبلیغاتـی ایـن اﻃﻼعـات به اشـکال دیگر در اختیـار مـردم قـرار گرفتـه اسـت. سـوم آنکـه اگـر مـردم از وجـود خدمـات کاربـردی و تسـهیلکننده آگاه شـوند، خـود بـه دنبـال اسـتفاده از آن میرونـد. چهـارم آنکـه از نکتـه مهـم رایـگان بـودن خدمـات الکترونیکـی نیـز نبایـد غافـل بود کـه خـود انگیزهای بـرای جسـتوجو و یافتـن آنهـا شـده اسـت. و پنجـم اینکـه نتایـﺞ به دسـت آمـده نشـان میدهد نیـاز بخـش زیـادی از مـردم بـه اسـتﺜنای برخـی )

کﻼنشـهرها( بیشـتر به سـمت خدمات غیر سرگرمی و تفریحـی بوده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.