شغلهایی که به روباتها واگذار میشوند

Byte - - أخبار - گلسـا ماهیـان

محققان دانشگاه آکسفورد تخمین زدهاند که حدود 47 درصد مشاغل ایاﻻت متحده در ﻃول دو دهه آینده، اتوماتیﮏ و بدون نیاز به دخالت انسان انجام خواهند گرفت اما روباتها کدام مشاغل را ابتدا به دست خواهند گرفت؟ بهتر است ابتدا روبات را تعریﻒ کنیم. روبات بخشی از الگوریتمهای یادگیری ماشین است که برپایه پلتفرمهای رایانهای و جهت انجام اهداف بهخصوص ساخته و آموزش داده شدهاست و البته در حال حاﺿر برای اجرای دستورات به انسانها نیازمند است. با نﻈر داشتن این تعریﻒ در ذهن، نگاهی به برخی از تواناییهای این روباتها خواهیم داشت. مدیریت میانه:اگر شغل شما برداشتن یﮏ عدد از یﮏ ستون و کﭙی کردن آن در Excel یﮏ ستون دیگر و نوشتن گزارش درباره نحوه انتقال عدد از آن ستون به ستون دیگر است، باید هر چه سریﻊتر خودتان را آماده رسیدن روباتها کنید. هر شغلی که در آن دانستهها و قابلیتهای ویژه و منحصر به فرد شما درباره صنعت به منﻈور یافتن روابط بین اعداد صرف میشود، قبل از هر شغلی توسط روباتها اشغال خواهد شد. فروشندگان کاال:اگر رویا و وسایل جادویی نمیفروشید و یا حقههای پیشرفته، رشوه و یا دیگر ابزارهای ممکن برای انجام مذاکره را بلد نیستید و یﮏ فروشنده درستکار هستید بهتر است هرچه سریﻊتر به دنبال یﮏ شغل دیگر برای خودتان باشید! روباتها باعﺚ کاهش هزینه هنگفتی از مراحل فروش کاﻻ خواهند شد. استخدام روباتها وﻇیفه مدیرعامل و هیﺌت مدیره است و به نﻈر شما بستگی ندارد. بهتر است هرچه زودتر به فکر شغل جدید باشید. گـزارش نویسـان، روزنامه نـگاران، مؤلفـان و گوینـدگان: نویسـندگی کار دشـواری اسـت اما گـزارش نویسـی اینﻄور نیسـت. ماشـینها میتوانند بـه منﻈور خوانـدن دیتـا، تﻄابـﻖ تصاویـر و ویدﺋوهـا یـا تحلیـل هرنـوع مـوارد تحقیقاتـی و حتی خلـﻖ گـزارش خوانـا، آمـوزش داده شـوند. سیسـتمهای تبدیل متـن به گفتـار در حال تکامـل هسـتند و خیلـی واقﻊگرایانـه عمـل میکننـد. احتمـاﻻ مجریهـا و دسـتیاران مجـری نیـز به زودی مشـاغل خود را از دسـت خواهنـد داد. اگر قصد نوشـتن یﮏ رمان آمریکایـی عالـی داریـد، بهتـر اسـت قبـل از اینکـه روباتهـا شـغل نویسـندگی را به دسـت بگیرند ایـن کار را انجـام دهید. حسابداران و کتابداران: احتماﻻ، پردازش دیتا موقعیتهای شغلی بیشتری را در مقایسه با شغلهایی که از بین برده، به وجود آورده است اما با وجود یادگیری ماشینی حسابداری و کتابداری توسط روباتها با کیفیت و سرعت بیشتری نسبت به انسانها انجام خواهد گرفت و احتماﻻ شما نیز ماشینها را انتخاب خواهید کرد. علیرغم اینکه حسابداری روباتها در مراحل ابتدایی خود به سر میبرد اما با این وجود در بخش محاسبات دریافتی و پرداختی، کنترل موجودی، حسابرسی و دیگر موارد حسابداری فوقالعاده دقیﻖ عمل میکند. بدون شﮏ در آینده نزدیﮏ 4 شرکت بزرگ حسابداری خانهتکانی اساسی خواهند داشت. پزشـکان: احتمـاﻻ یکـی از دسـتاوردهای کامـﻼ مﺜبـت بـه دسـت گرفتـن مشـاغل انسانتوسـط روباتها، همین شـغل پزشـکی باشـد. ﻃبﻖ گزارش دپارتمـان اقتصادی و امـور اجتماعی سـازمان ملـل متحد، جمعیت 7,3 میلیـارد نفری کره زمین تا سـال 2030 بـه 8,5 میلیـارد، تا 2050 بـه 9,7 میلیارد و 11,2 میلیارد نفر تا سـال 2100 خواهد رسـید. حتـی اگـر همه مردم بخواهند پزشـﮏ شـوند، در آینـده باز هـم با کمبود پزشـﮏ مواجه خواهیـم شـد! خبـر خوب ایـن اسـت کـه روباتهـا میتواننـد پزشـکان، متخصصین و جراحانـی کاربلـد باشـند و مانند انسـان هم خﻄا نخواهند داشـت. ﻃبﻖ گزارش بهدسـت آمـدهازمرکـزدرمـانسـرﻃان ،Sloanدکترواتسـونبههمـراهدههامرکز Kettering درمانـی و بیمارسـتان در آمریـکا، مشـغول اراﺋـه مشـاوره در زمینـه درمـان سـرﻃان و تشـخیص سـرﻃان پوسـت در مراحل اولیـه پیدایش توسـط روباتها اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.