اینترنتاشیاصنعتیمیشود

صنعت آب و فاضالب هم اینترنتی شد

Byte - - أخبار -

هـرگاه صحبت از ماشـینهای بـه هم متصل میشـود بﻼفاصلـه مفهومـی مانند اینترنت اشـیا بـه ذهن خﻄور

اینترنـت اشـیا همـان رایانههـای متصـل بـه اینترنـت اسـت امـا ایـن رایانههـا نمیتوانند بـازی اجرا کـرده و حتـی در برخـی مـوارد نمایشـگر هـم اینهـا رایانههـای کوچکـی هسـتند که چند مشـخصه دارنـد اول ایـن که تـوان پردازشـی زیادی ندارنـد و فقط میتواننـد دادههای چند سنسـور را خوانـده و به اینترنت متصلشـوندتـا دادههایخـودراانتقال دوم این کـه بـرای کار در شـرایط سـخت آب و هوایـی و دمایـی مختلـﻒهمسـاخته ایـنیعنیاینکـهبرخی از آنهـا میتواننـد در محیطهـای باز مورد اسـتفاده قرار به ایندسـتگاهها مفهوم اینترنت اشـیا یا همان

اتـﻼق میشـود امـا ایـن همهموﺿوع اوایلهمینهفتـه در گزارشـی بـه نوعـی از اشـاره کـرد کـه میتـوان آنراشـاخهایمنشـعﺐشـدهاز دانسـت؛ یـا همـان درگـزارشمذکوربهنقش در صنعـت آب و فاﺿـﻼب اشـاره شـده بـه گزارش

فرآیندهـای درگیـر در آب و فاﺿـﻼب بـا مراحـل شـیمیایی مختلفـی درگیـر اسـت کـه حـاﻻ میتـوان با دقت بیشـتری نسـبت به گذشـته به وسـیله جمـﻊآوری دادههـای دیجیتالـی آنهـا را رصـد بـرای مﺜـال میتـوان بـه فرآیند کلرزنـی اشـاره کرد که میـزان و زمـان کلرزنـی بـرای صرفهجویـی اقتصادی و افزایـش کیفیـت آب بـا دقت بیشـتری کنترل همﭽنیـن اواخـر همیـن مـاه میـﻼدی ابـزاری بـه نـام

کـه بـه صـورت خدمـات راهـکاری در قالﺐ یـﮏسـرویس یـا اراﺋـه شـد توانسـت پیـش از آن کـه مشـکلی خودنمایی کنـد، ﺿمن محاسـبه میزان جداسـازی فاﺿـﻼب، خﻄا را بـه ابزارهـای مربوﻃـه جهـت کنتـرل واقعـه گزارش

در جـای دیگـر بررسـیهای پیشبینـی شـده توانسـتند مشـکﻼتی را رصـد کننـد کـه قبـل از ایـن ممکـن همانﻃـورکـهمیدانیـددرتشـکیﻼت مرتبـط با آب، پمﭗهای زیادی مشـغول به کار اپلیکیشـنهای ابـری میتواننـد بـه پمﭗهـا متصـل شـده و به شـرکتها کمـﮏ کنند تا از مشـکﻼت جدی وتحمـلهزینههـایگـزافرهایـیپیـدا بـرای ایـن کار این اپلیکیشـنها به مهندسـان کمﮏ میکنند تـا به جای نگهداری و سـرویس واکنشـی، نگهـداری و سـرویس کنترل شـده را در دسـتور کار خود قـرار بـهگـزارش بخـشآبـیکمیسـیون تاسیسـات اورﻻنـدو در فلوریـدا از فنـاوری بهـره گرفتـه تـا بـه کارمندان وجـود نشـت کلریـن را پیش از ورود بـه منﻄقـه جهت حفـﻆ جان افـراد گـزارش براسـاس همین گـزارش، چه شـرکتهای خصوصی و چـه آژانسهـای دولتی در حـال به کارگیـری برای افزایـش بازدهـی و صرفهجویـی اقتصـادی کار خـود

برای مﺜـال جنـرال الکتریﮏ هـم در پلتفورمی صنعتـیبـهنـام نحوهکارکـردتاسیسـاترابه صـورتبازههـایزمانـیگـزارش درحقیقت صنعـت آب و فاﺿـﻼب در حـال تحـول اسـت و تﻼش میکنـد تـا آب بهتـری را بـرای مصـرف تولیـد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.