اینترنت اشیا در سرزمین کانگوروها

اتصال 77 درصد از کسب و کارها در استرالیا تا سال 2019

Byte - - أخبار -

مﻄالعـاتانجـامشـدهتوسـط نشـانمیدهد تـا سـال 2019 حـدود 77 درصـد از کسـﺐ و کارها در اسـترالیا مبتنـی براینترنـت اشـیا خواهـد

اتصال سازمانها به اینترنت اشیا

براس ـاس ای ـن گ ـزارش در ح ـال حاﺿ ـر 13 درص ـد از ســازمانها در اســترالیا بــه راهکارهــای مبتنــی براینترنــتاشــیافکــر حــدود8درصــد از آنه ـا نی ـز تصمی ـم مش ـخصی در م ـورد اس ـتفاده ازایــنفنــاوری درگــزارش خـود اشـاره کـرده اسـت کـه سـازمانها در اسـترالیا ســعی میکننــد از مزایــای اینترنــت اشــیا، در زمینههــای صنعتــی، بهداشــت و درمــان و خــرده فروشــیآنﻼیــنبهــره بــاایــنحــالتنهــا نیمـی از کسـﺐ و کارهـا در اسـترالیا بـا اتصـال بـه ایـن فنـاوری در حـال جمـﻊ آوری دادههـا بـه منﻈور بهبــود فرآیندهــای کســﺐ و کار و تصمیمگیــری هس

موانع اتصال

حــدود 57 درصــد از ســازمانها در اســترالیا بــه علـت موانـﻊ پیـشرو از جملـه هزینههـای اجرایـی بــرایاســتفادهازاینترنــتاشــیاتردیــد بــا وجــود دســتاوردهای قابــل توجــه از ایــن فنــاوری، مش ـکﻼت امنیت ـی بس ـیاری در اینترن ـت اش ـیا دی ـده میشـود.15 درص ـد از پاس ـﺦ دهن ـدگان ب ـه بررس ـی انج ـام ش ـده در م ـورد امنی ـت ای ـن فن ـاوری نگ ـران

ایـن مﻄالعـه نیـز نسـبت بـه خﻄـر امنیتـی ناشــی از اتصــال دســتگاهها بــه اینترنــت اشــیا در شـبکه کسـﺐ و کارهـای موجـود هشـدار داده بنابـراعـﻼم حـدود88درصـدازسـازمانها در آســیا و اقیانوســیه حداقــل یــﮏ تجربــه نقــص امنیتـیازایـنفنـاوری همﭽنیـننیمـی از پاسـﺦ دهنـدگان حمـﻼت خارجـی را مانعـی بـرای دسترسـیبـهاینترنـتاشـیااعـﻼم اگرچـه تعــداد قابــل توجهــی از ســازمانها بــا مشــکﻼت امنیتـی دسـت و پنجـه نـرم میکننـد امـا اسـتراتژی کل ـی امنی ـت اینترن ـت اش ـیا ک ـه روی کنت ـرل ام ـن بـرای دسترسـی بـه شـبکه کسـﺐ و کارهـا تمرکـز میکنــد، نــه تنهــا باعــﺚ محافﻈــت از اﻃﻼعــات شــرکتها میشــود بلکــه رویکــرد امنیتــی بــرای ایــنفنــاوریراســادهتر درحــالحاﺿــر 42 درص ـد از صاحب ـان کس ـﺐ و کاره ـا در اس ـترالیا بـه نفـوذ اینترنـت اشـیا در نقصهـای امنیتـی نـرم افزاره ـای مخ ـرب ش ـبکه خ ـود اعت ـراف کردهان

تقویت اقتصاد

اسـتفاده بهینـه از اینترنـت اشـیا و توسـعه آن تاﺛیـر قابـل توجهـی براقتصـاد کشـورها براسـاس محاسـبات انجـام شـده ایـن فنـاوری تا سـال 2025 حـدود 120 میلیـارد دﻻر بـه اقتصـاد اسـترالیا کمـﮏ خواهـد شـرکت پیشبینـیکـرده اسـت تـا پایـان سـال 2017 بـه ﻃـور تقریبـی 8,4 میلیـارد و تا سـال 2020 حـدود 20,4 میلیارد دسـتگاه بـه اینترنـت اشـیا متصـل خواهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.