حذف ردپاها

ردپاهای خود در برنامههای ویندوز را پاک نمایید

Byte - - أخبار -

آخریـن پیشـنهاد ایـن هفتـه دربـاره نرمافـزار پاكسـازی ردپاهـا در وینـدوز نرمافـزار راهـکاریکامـلبـهمنﻈورحـذففایلهایبﻼاسـتفاده کامﭙیوترتـان محسـوب بـا اسـتفاده از این نرمافـزار قـادر خواهید بـود ردپای فعالیتهـای آنﻼیـن یـا آفﻼیـن خـود را بـدون بازگشـت از وینـدوز پـاك پـاك کـردن فایلهـای موقـت اینترنـت، تاریخﭽـه صفحـات وب مـرور شـده و رمزهـای عبـور از جملـه مـواردی هسـتند که میتوانیـد به سـادگی با ایـن نرم افزار انجـام همﭽنیـن ایـن نرم افـزار قادر اسـت ردپای شـما را در بیـش از 200 برنامـه مختلﻒ پاك

ﺿمـن اینکـه امـکان حـذف اﻃﻼعـات بیفایـده بـه منﻈـور افزایـش فضـای هـارد یـا مـوارد امنیتی نیـز در اختیارتـان قرار خواهـد با اسـتفاده از ایـن نرمافزار میتوانیـد بـه دو صـورت سـریﻊ یـا ایمـن فایل هـا و پوشـه ها را در یـﮏ مرحلـه حذف کنید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.