آیاتبلیغاتاینترنتی مزاحم شما هستند؟

با ها و طریقه مقابله با آنها آشنا شویم

Byte - - أخبار -

آیـا تاکنـون بـه ایـن اندیشـیدهاید کـه یـﮏ بدافـزار بـا چـه مقاصـدی ایجـاد میشـود؟ اگـر بدافزارهـای سیاسـی ماننـد شـعله و اسـتاکسنت را یـﮏ اسـتﺜنا فـرض کنیـم، بزرگتریـن هـدف سـاخت بدافزارهـا، دسـتیابیبـهمقاصـداقتصـادی دسـتهایاز بدافزارهـا سـعی میکننـد اﻃﻼعـات مالی و ارزشـمند کاربـران را سـرقت کننـد و صاحـﺐ خـود را از ایـن اﻃﻼعـاتمهـمآگاه تعـدادزیـادیازبدافزارها نیز سـاخته میشـوند کـه نابودگرهـای آنهـا فروخته

عـده زیـادی از متخصصـان امنیـت معتقدنـد خیلی از بدافزارها، سـاخت کسـانی اسـت که خودشـان آنتیویـروس و ابـزار مقابلـه با بدافـزار تولیـد میکنند، چـه بسـا تـا بدافـزاری نباشـد، آنتیویـروس ارزشـی نخواهـد در کنـار ایـن دو دسـته از بدافـزار، گـروه بزرگتـری از بدافزارهـا قـرار دارنـد کـه بـه قصد »تبلیغـات منتشـر حجـمزیـادی از بدافزارهـای منتشـر شـده در سـال 2016 از ایـن گـروه هسـتند و در حقیقـت بدافزارهـای دیگـر در کنار ایـنگـروه،اقلیـتمحسـوب بدافزارهـای تبلیغاتـیآزارکمتریبهمبتﻼیانشـان این بدافزارهـا دزد نیسـتند یـا قصـد ندارنـد بـه رایانه شـما آسـیﺐ وارد کنند یـا راهرا بـرای ورود بدافزارهای دیگر بـاز آنها فقـط تبلیغـات میکنند و نـان از عرق جبیـن میخورنـد و البتـه تبلیغـات را بـه زور بـه خـورد کاربـران رایانـه بدافزارهـایتبلیغاتـیدراصﻄـﻼح نامیـده

ها بسـتههای نرمافزاری هسـتند کـه بـه ﻃـور خـودکار تبلیغاتـی را بـرای کاربـر رایانـه پخـش میکننـد و یـا بـا ایجاد انحـراف در مسـیرهای اینترنـت، کاربـر را بـه یـﮏ سـایت تبلیغاتـی هدایـت

بعضـی از ایـن بدافزارهـا بـه ﻃـور خـودکار صفحـات خاصـی از اینترنـت را نمایـش میدهنـد و یا صفحـهخانگـیکاربـرراتغییـر معموﻻیﮏ

خـوب، یـﮏ تبلیغاتچی تمام عیار اسـت که هـرکاﻻیـیراتبلیـﻎ ایـنتبلیغاتچیهـای ماهـر، همـان چیـزی را تبلیـﻎ میکننـد کـه کاربـر دوسـتداردداشـته بسـیاریازایـنبدافزارهـا پـساز ورود بـه رایانـه قربانـی خـود، بﻼفاصلـه ﻇهور نمیکننـد، بلکـه تا مدتـی در انتﻈـار میماننـد و پایگاه اﻃﻼعاتـی خـود را تکمیـل و نقﻄـه ﺿعـﻒ کاربـر را شناسـایی ایـنتبلیغاتچیهـا،کلمـات کلیـدی را کـه کاربـر جسـتوجو میکنـد، مـد نﻈـر میگیرنـد و تبلیغاتـی متناسـﺐ بـا عﻼقهمندیهـای اونمایـش ازهمینروگاهیاوقـاتکاربران نـه تنهـا از دیـدن ایـن تبلیغـات ناراحـت نمیشـوند بلکـهخوشـحالهـم امـاازنـگاهفنـی،هر اتفـاق ناخواسـتهای در رایانه ناخوشـایند اسـت، پسبه خودتـان مسـلط باشـید و خوشـحالیتان را زود بـروز ند هید راههـای زیـادی بـرای مقابله بـا ایـن تبلیغاتچیهای مزاحـموجـود مرسـومترینتبلیغاتچیهـاکـه ﺿـرر کمتـری هـم دارنـد، اسـکریﭙتهایی هسـتند کـه کـد آنهـا ﻻبـهﻻی کـد سـایتها گنجانـده

ایـن اسـکریﭙتها بهﻃـور خـودکار اجـرا میشـوند و معمـوﻻ پنجرههـای کوچکتـری در صفحـه بـاز میکننـد و کاﻻهـای زیـادی را تبلیـﻎ

معمـوﻻ صاحبـان سـایتها بـرای جبـران هزینههـای خود،حاﺿـر میشـوند تبلیغاتـی اینﭽنیـن درسـایتهایخـودقـرار پسبـهایـنتبلیغات خیلـی بیرحمانـه نـگاه نکنیـد و اندکـی بـه صاحبـان آنحـﻖ بسـیارازمرورگرهـامانـﻊنمایـش ایـنتبلیغـات ایـن وﻇیفـه را برعهـده دارد امـا بسـیاری از اوقـات ایـن تبلیغاتچیهـا منتﻈـر میماننـد تـا کاربـر روی یکـی از لینﮏهـا کلیـﮏ از همیـن رو ممکـن اسـت شـما به دسـت خـود با کلیﮏ کـردن روی یـﮏ لینﮏ، یـﮏ رافعـال اولیـنپیشـنهادمااین اسـت کـه قبـل از کیلﮏ کـردن روی لینﮏهـا، به نوار پاییـن صفحـه نـگاه کنیـد و در صورتـی کـه لینﮏ به یـﮏ اسـکریﭙت ختم میشـد، با دقـت و آگاهـی روی آن کیلـﮏ در قـدم دوم خوب اسـت از ابزارهای امنیتـیاسـتفاده دوتبلیغاتچـیبـزرگجهـان سـایبر، یعنـی یاهـو و گـوگل، بهتریـن ابزارهـای ﺿد تبلیغـاتراﻃراحـی ابزارهاییاهـووگوگل بـرایمرورگـر،از قدرتمنـدی برخوردارنـد و اسـکریﭙتها بـه ایـن سـادگیها از زیـر دستشـانفـرار ابزاریاهـو،عـﻼوه

از یـﮏ ﺿـد جاسـوس نیـز برخـوردار اسـت کـه میتوانیـد آن را بهﻃـور جداگانـه دریافـت و نصـﺐ این ابـزار عـﻼوه برمحافﻈـت از رایانه شـما در مقابـل آلـوده شـدن، میتوانـد بدافزارهـای مقیـم درحافﻈـه و رجیسـتری را شناسـایی و نابود در قـدم بعـد توصیـه میکنیـم از ابزارهـای شـرکت مﮏآفـی بـرای آگاهـی از وﺿعیت سـایتها اسـتفاده

ابزاری کمکی اسـت که به شـما پیـش از ورود بـه هـر سـایتی نشـان میدهـد کـه این سـایت برای رایانه شـما خﻄـری دارد یا هنگامی کـه نتایـﺞ جسـتوجو را دریافـت میکنیـد، ایـن ابزار در کنـار هـر لینـﮏ، عﻼمتی مناسـﺐ نمایـش میدهد کـه وﺿعیـت مقصـد آن لینـﮏ را نمایـش عـﻼوه برایـن شـما میتوانیـد بـرای کسـﺐ آگاهی از وﺿعیت هر سـایتی، آدرس آن سـایت را به وسـیله این ابـزار بررسـی کنید و نتایـﺞ را همان جا مشـاهده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.