یک شبکه ساده

Byte - - أخبار -

وقتــی لﭗتــاپ بــه دســت، بــا یکــی از دوســتان لﭗتــاپ بــه دســتتان مﻼقــات میکنیـد و قصـد داریـد چنـد فایـل بـا هـم ردو بـدل کنیـد، چـه راههایـی در اختیـار داریـد؟ .1 اســتفاده از شــبکه حمــل .2 اســتفاده از حجی ـم نامناس ـﺐ اس .3 اسـتفاده از فلـش اگـر فلـش ممـوری در اختیـار داشـته باشـید، بایـد زمان دوبـار کﭙـی شـدن فایلهـا را تحمـل .4 استفاده از شبکه بیسیم شــبکههایبیســیمکاراییزیــادی بیشــترکاربــرانگمــانمیکننــدکــه بـرای اتصـال بـه شـبکه، بایـد حتمـا یـﮏ روتـر موجـود باشـد، در حالـی کـه لزومـا ایـن ﻃـور دو رایانـه یـا تلفـن همـراه، بیآنکـه یـﮏ روتـر در اختیـار داشـته باش ـند، میتوانن ـد ب ـا یکدیگ ـر ی ـﮏ ش ـبکه بیس ـیم تش ـکیل بدهن ای ـن ش ـبکه

نامیـده شـبکه متشـکلازحداقـل دویـاچندیـندسـتگاهمجهـزبـهواسـطارتبـاطبیسـیمیـا سـرعت انتقــال در ایــن شــبکه بســته بــه ایــن موﺿــوع کــه رایانههــا بــه کدامیــﮏ از نسـلهای و یـا مجهـز هسـتند، متفـاوت اسـت امـا در هـر صـورت، حداقـل ســرعت ایــن شــبکهها در نســل 11 مگابیــت برﺛانیــه اســت کــه بــه مراتــﺐ س ـریﻊتر از ی ـﮏ اتص ـال بلوت ـوث ی ـا اس ـتفاده از فل ـش مم ـوری عم ـل میکن بـا وارد کـردن عبـارت در منـوی اسـتارت در وینـدوز، میتوانیـد یکـی از ایـن نــوع شــبکهها ایجــاد بــا اســتفاده از ایــن شــبکهها بــه ســادگی میتــوان بازیهـای گروهـی را در یـﮏ شـبکه محلـی اجـرا دقـت داش ـته باشـید کـه اتصـال بـه ایـن شـبکهها باعـﺚ قﻄـﻊ شـدن از شـبکههای بیسـیم دیگـر کـه در حیﻄـه رایانـه شـما قـرار دارد، خواهـد افــزایــشتعــداداعضــایشــبکههای میتوانــدباعــﺚگســترشرنــﺞ دسترس ـی دس ـتگاههای بیس ـیم ش ب ـه ای ـن معن ـا ک ـه دو دس ـتگاه ک ـه لزوم ـا نس ـبت ب ـه یکدیگ ـر فاصل ـه مناس ـبی ندارن ـد و ارتب ـاط معم ـول بیس ـیم در آنه ـا ممکـن نیسـت، بـا واسـﻄه قـراردادن دسـتگاه دیگـری کـه بـه دو دسـتگاه نزدیـﮏ اسـت، میتواننـد بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار کننـد امـا ایـن کار باعـﺚ افـت پهنـای بان ـد ش ـبکه و افزای ـش تاخی ـر میش

GNالبتــه معموﻻکمتــر کســی کابــل شــبکه بــا خــود بلوتــوث کنــد اســت و بــرای جابهجــا کــردن فایلهــای

B

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.