قابلیتهای مخفی برای کاربران آیفون

Byte - - أخبار -

بسیاری از کارشناسان یا حتی کاربران به نسبت حرفهای اعتقاد دارند که نسخه دهم جهش بسیار عﻈیمی نسبت به فرم سنتی این سیستم عامل داشته

تغییراتی که در محیط کاربری این سیستم عامل انجام شده است، به نﻈر بسیاری از افراد تغییراتی انقﻼبی بوده بسیاری از کاربران فکر میکنند که شرکت اپل هر ویژگی یا خصوصیتی که محصوﻻتش دارند را در بوق و کرنا کرده و در جاهای مختلﻒ از آنها صحبت البته این موﺿوع تا حد بسیار زیادی درست است اما اگر کاربر نسخه دهم هستید باید بدانید که این سیستم عامل امکاناتی را هم دارد کهمخفی بههمیندلیلدربخشترفنداین هفته به چند مورد از این قابلیت ها خواهیم پرداخت که به شما کمﮏ میکند تا بهرهوری خود را افزایش دهید به گونهای که بعد از گذشت مدتی حسرت بخورید که چرا زودتر این امکانات را کشﻒ نکرده به عنوان اولین قابلیت باید گفت که شما میتوانید به سیری بگویید که تلفﻆ نام ها را به چه صورتی انجام بیشتر کاربران با این مشکل مواجه هستند که سیری داﺋما نامها را اشتباه تلفﻆ میکند اما شما میتوانید به این برنامه آموزش دهید که نام های مورد نﻈرتان را به گونه دقیﻖتری تلفﻆ در زمانی که سیری صدای شما را تحلیل و کلمات آن را درك کرد، در یﮏ صفحه به شما چند تلفﻆ متفاوت را پیشنهاد میکند، اگر گزینه مورد نﻈرتان را در همان صفحه انتخاب کنید، از آن پسسیری از تلفﻆ انتخابی شما استفاده خواهد به عنوان ویژگی دوم میتوان به حالتی که عکاسی پشت سرهم انجام میشود اشاره اگر تمایل دارید که تعداد زیادی عکس را با سرعت و پشت سرهم بگیرید، به سادگی از دوربین سریعی که در تلفنتان وجود دارد میتوانید استفاده برای این منﻈور ابتدا برنامه دوربینخودرابازکردهوحالت راانتخاب روی کلید شاتر تﺐ کرده و انگشت خود را به همان حالت نگه تا زمانی که شما دست خود را روی این کلید شاتر نگه دارید، آیفون عکس ها را یکی بعد از دیگری با کمترین فاصله ممکن ﺛبت خواهد کرد این ویژگی از نسخه هفتم به بعد وجود داشته یکی دیگر از قابلیت هایی که کمتر شناخته شده است این است که حرکت در صفحات مختلﻒ تنﻈیمات و برنامههارابرایشماسادهتر اگردربرنامهای باشید که یﮏ آیکن برای برگشت به صفحه قبلی داشته باشد میتوانید به جای کلیﮏ آن دکمه از لبه سمت چﭗ صفحه به سمت داخل دست خود را حرکت دهید تا به صفحه قبلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.