گرالت

Byte - - أخبار -

بازیهای رایانهای زیادی با مفاهیم جادو و جادوگری ساخته شدهاند که در آنها ﻃلسمها و وردهای متفاوت وجود داشتهاند اما انگشت شمارند این سبﮏ بازیهایی که شخصیتی خاص و به اصﻄﻼح کاریزماتیکی در آنها وجود داشته قﻄعا گرالت ویﭽربازیویﭽریکیازاین شخصیتیسردوخشنودرعینحال بسیار او یﮏ شکارچی هیوﻻست و از جادو و قدرتهای جادویی خود برای شکست دادن آنها استفاده میکند و به همین دلیل هم شخصیتی متفاوت از اکﺜر شکارچیان به ﻃور کلی ویﭽرها گروهی خاص هستند که هرکدام هم لقﺐ خاص خود را دارند و لقﺐ گرالت هم گرگ سفید در واقﻊ اکﺜر افراد به غیر از دوستان نزدیﮏ او که با نام اصلیاش یعنی گرالت، صدایش میکنند به او گرگ سفید او حافﻈه اش را از دست داده و پس از این قضیه به همراه چند تن از دوستان وارد کاخ شاه فولتست میشوند اما پساز مدتی متوجه میشوند که دختر پادشاه به نفرینی شیﻄانی و وحشتناك دچار است به این صورت که شﺐها به یﮏ هیوﻻ تبدیل میشود.گرالت هم با تﻼش زیاد موفﻖ میشود باﻻخره این ﻃلسم را باﻃل کند اما براساس یﮏ سری اتفاقات بد بعدها و در قسمت دو گرالت را دستگیر کرده و به اتهام قتل شاه فولتست به زندان میاندازند تا اعدامش کنند اما او از آنجا بیرون آمده و به دنبال کشﻒ راز مرگ پادشاه و قاتل او نکته جالﺐ این که گرالت تواناییهای مبارزاتی زیادی دارد و با اینکه شمشیر خاصی هم دارد اما شمشیر زدن جزو تواناییهای او نیست بلکه او نشانهای جادوگری دارد و از آنها استفاده او حتی میتواند تمرکز کرده و داروهای مختلفی را درست دوستان او تریس، زولتان و ینفر هستند که برخﻼف سردی و خشونتی که گرالت دارد با این سه نفر بسیار خوش رفتار است و همراه با آنهاست که به کارهای خود شخصیت گرالت عﻼوه برخشن بودن بسیار مرموز است و نکات تاریﮏ نامشخص بسیاری در او وجود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.