استارتآپهای فنالندی فراتر از حد انتظار

Byte - - أخبار -

اگرچـه فنﻼنـد در گیـرودار بحـران جدی اقتصادی اسـت، اسـتارت آپ های این کشـور بهتریـن کاری کـه میتواننـد را انجـام میدهند تا از پیش بینی های شـوم و افسـردگی ملـی عبـور کننـد و بتواننـد در همـه بخشهـا تﺄﺛیرگـذار وقتـی که نوکیـا، اوج نـوآوری فنﻼنـدی، بخـش اعﻈـم سـهام بـازار خـود را از دسـت داد و نشـانی از بهبـود اوﺿـاع اقتصـادی در این کشـور نبـود، تعـدادی از جوانان جـاه ﻃلﺐ، ماهر و بـا گرایش ﻇهـور در عرصـه بینالمللـی، توانسـتند نهایتـا ایـن کشـور را از سـایه بیـرون از آن جایـی کـه فنﻼندی هـا بسـیار تحصیـل کردهانـد و بـا تکنولـوژی هـم بـه خوبـی آشـنا هسـتند، پسدﻻیـل زیـادی وجـود دارد که نشـان دهد مهـارت به تنهایـی کافی

اشـتباه اصلـی اسـتارت آپ هـای فنﻼنـدی ایـن اسـت کـه آن هـا بیـش از حد در بـازار فنﻼنـد رقابـت در فنﻼنـد زیـاد نیسـت و بهدسـت آوردن موفقیـت در ایـن جـا، نسـبتا سـاده اسـت امـا وقتـی کـه ایـن اسـتارت آپ هـا سـعی میکنند به بـازار جهانـی راهیابنـد، بـا رقبـای قـوی آن مواجـه میشـوند کـه بـرای ایجـاد تجارت سـودآور در خـارج از فنﻼنـد بایـد بـا آنها بـه رقابـت بهترین اسـتارت آپها، از همـان لحﻈـه شـروع بـه بازارهـای جهانـی میروند امـا یﮏ سـری موانـﻊ در فنﻼند مانـﻊ ایـن امر میشـوند، مﺜـل تعـداد محـدود سـرمایهگذاران ریسـﮏپذیر در فنﻼند و مقادیـر سـرمایهگذاری آنهـا نسـبت بـه بازارهـای مانﻊ دیگـر هـم در رابﻄه بـا فـروش و مهارتهـای بازاریابـی فنﻼندیهـا در امـر سـاخت محصوﻻت مهـارت دارنـد ولی در معرفی و داسـتان سـرایی در مـورد محصول خود مهارتـی در ادامـه چنـد مـورد از اسـتارت آپ های موفﻖ فنﻼندی را به شـما معرفـی خواهیم Enevo اینترنتـیکـهبـهدرسـتی نامیـدهشـدهودرواقﻊاسـتارتاپاینترنت اشـیا میباشـد و وسـیلهای بـرای مدیریـت مـواد زاﺋـد نسـل بعـدی ایـن اسـتارتاپتوسـط بنیانگـذاریشـدهوکارشتوسـعه سیسـتم مبتنـی بر سنسـور جمـﻊ آوری مـواد زاﺋد بـرای ردیابی مـواد زاﺋد می باشـد تا هزینه هـای نهادهـای مدیریـت مـواد زاﺋد را بـه ﻃور قابـل توجهی کاهـش این شـرکت در مـاه جـون توانسـت از ﻃریـﻖ کارآفرینـان مهـم فنﻼنـدی و شـرکت های سـرمایهگذاریریسـﮏپذیرازقبیـل و 15/8 میلیـون دﻻر سـرمایه جـذب ایـن اسـتارت اپ در حـال حاﺿر، بـا چندین خلبانـی کـه از کشـور ها و شـهر های مختلﻒ در سراسـر جهان دارد، در حال گسـترش میباشـد و بـه احتمـال زیـاد تحـوﻻت هیجـان انگیـز خـود در سـال 2017 را اعـﻼم می Leadfeeder ایـناسـتارتاپتوسـط کـهکارآفریـنسـریالیوسـرمایهگذار فرشـتهمیباشـد،بنیانگـذاریشـدهاسـت، بـاکمـﮏبـهدركبیشـتر شـرکت ها در زمینـه رفتار بازدیدکنندگان وب سـایت آن ها و نحوه اسـتفاده از اﻃﻼعات بـرای تبدیـل بازدیدکننـدگان متعهـد بـه بازدیدکنندگان خریـدار )یعنی بازدیـدی که به فـروش منجر شـود(، دنیای تجـارت الکترونیـﮏ را هدف قرارداده ایـن نرمافزار، بـه وصـلمیشـودونشـانمیدهـدکـهکدامشـرکتهاازوب سـایت بازدیـد بعـد از آن کاربـران، به صورت روزانـه ایمیلـی دریافت میکنند کـه در آن لیسـت شـرکت هایی کـه از وب سایتشـان بازدیـد کرده اند، موجود می

در رأس ایـن شـرکت قـرار دارد کـه تعـداد زیـادی شـرکت های موفـﻖ تﺄسـیسکـرده کارارزشـی همراهبـاتقاﺿایباﻻبـراینرمافزار تحلیلگـر قابـل اعتمـاد، باعﺚ شـده این شـرکت در مسـیر موفقیت قـرار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.