دوربین 360 درجه مچی

Byte - - أخبار -

تصویـردوربینـیبـهنـام رانشـانمیدهـدکـهبـاقابلیـتتصویربـرداری درجـهجهـتبسـتنبـهدورمﭻ دسـت ﻃراحـی شـده اسـت.تنها کافی اسـت دسـت خـود را بـاﻻ ببرید تـا بتوانبـد از هـر آنﭽه کـه در پیرامون شـما قـرار دارد عکـس بگیرید.ﻃراحـی قابـل حمـل و کوچـﮏ این محصـول آن را بـرای اسـتفاده آزادانـه در هر کجا بـا زاویه فیلمبـرداری و عکسبـرداری درجـه مناسـﺐ کـرده اسـت.وزن این دوربین کـه میتوانید تصاویـر پانوراما تهیـه کند گرم بـوده و قﻄر ایـن دوربیـن مـدور میلیمتـر با ﺿخامـت میلیمتـر اسـت.همانﻄور که در تصویر مشـاهده میشـود ﻇاهر ایـن دوربین ماننـد سـاعت مﭽی هوشـمندمی باشـد.این محصول میتوانـد تصاویر مگاپیکسـلی تهیه کـرده و از ﻃریﻖ فنـاوری بلوتوث یـا به گوشـی هوشـمند شـما ارسـال کند.همﭽنیـن دارای ﻇرفیت ذخیرهسـازی تـا گیگابایـت میباشـد.بدنه آن کامﻼ ﺿـد آب بـوده و تـا عمﻖ در زیرآب قابل اسـتفاده اسـت.باتری قابل شـارژ آن تا سـاعت شـارژ بهینه را بـرای دوربین نگه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.