جدیدترینگوشیآلکاتل

Byte - - أخبار -

نام جدیدترین تلفن همراه آلکاتل است که همانﻃور که از نام آن پیداست از چراغهای ﻃراحیشده و پشت دستگاه بهجای بدنه عادی چراغهای آلکاتل ادعا کرده که این تلفن همراه اولین گوشی هوشمند تعاملی با پوشش چراغهای

در چراغهای قابپشتیتلفنهوشمند قادربهاجرای افکتهای نوری مختلفی است که بهصورت پیشفرض در گوشی قرار دارد و یا کاربر به آن

این افکتهای نوری میتوانند با نوتیفیکیشنهایی شامل تماس، یادآور، پیامﮏ و یا شبکههای اجتماعی هماهنﮓ شوند، همﭽنین افکتهای نوری و رقص نور ها با پخش موسیقی نیز هماهنﮓ میشوند و کاربر میتواند با تکان دادن گوشی نورها را تغییر داراینمایشگری اینﭽیباوﺿوحتصویر در پیکسل

رم گیگابایتی، حافﻈه داخلی گیگابایتی، پردازنده هشت هستهای مدیا تﮏ با فرکانس پردازش گیگاهرتز از دیگر ویژگیهای این محصول جدید آلکاتل دوربیناصلی کیفیتی مگاپیکسلیداشتهودوربینسلفیآن مگاپیکسلاستوازباتری میلیآمﭙرساعتیواندروید مارشمالو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.