مانیتور فوق عریض

Byte - - أخبار -

این روزها گیمرها عﻼقه بیشتری به مانیتورهای فوق عریﺾ نشان میدهند و حاﻻ

تصمیمگرفتهمانیتورجدید ازسری رامخصوص گیمرهابهبازارمعرفی اینمانیتورازنسبتتصویر ووﺿوح در پیکسلاستفادهمیکندو درصدبازهرنگی رانیزپوشش باوجود اینکه وﺿوح تصویر از وﺿوح مانیتورهای گیمینﮓ رقیﺐ در پایینتر است اما موفﻖ شده تا نرخ رفرش تصویر را به عدد فوقالعاده هزتر برساند و به این ترتیﺐ اگر کارت گرافیﮏ شما به اندازه کافی قدرتمند باشد میتوانید فریمریت بسیار بیشتر و حرکتهای روانتری را در بازیها انتﻈار داشته

سرعت پاسخگویی این مانیتور نیز میلیﺛانیه اعﻼم شده است که بسیار خوبارزیابی روشناییمانیتور وکنتراستآننیز اعﻼم شدهاست.فناوریهای و برایجلوگیریاز

یا همان پارگی تصویر ایدهآل هستند و ادعا میکند حالت کاهش لﮓ ورودی باعﺚ عملکرد بهتر ماوس و کیبوردهای گیمینﮓ خواهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.