صدای خود را نوشتاری

Byte - - أخبار -

این وسیله کوچﮏ که در تصویر مشاهده میکنید نوعی است که عﻼوه برﺿبط صدا میتواند به صورت اتوماتیﮏ فایلهای ﺿبط شده صوتی را به متن تبدیل کند.عﻼوه براین، گجت فوق نوعی بلوتوث اسﭙیکر برای پخش موزیﮏهای مورد عﻼقه کاربران نیز، میباشد.اندازه این محصول نو آورانه

اینﭻ بوده و اونس وزن دارد.وزنکم و حجم کوچﮏ آن باعﺚ میشود تا کاربر بتواند آن را با خود به جلسات مختلﻒ، کﻼسها، بحﺚهای گروهی، از ﻃرفی دارای پوشش بسیار مقاوم بوده و در برابر آب و یا گردو غبار کامﻼ با دوام است.پس حتی در صورت ریخته شدن آب برروی آن نگران از بین رفتن اﻃﻼعات خود نباشید.این محصول با استفاده از فناوری بلوتوث به و اندروید دیوایسهای شما متصل شده و فایلهای مورد نﻈر را ارسال میکند.تنها کافی است ان را برروی میز قرارداده تا در جلسات یا کﻼسها ﺿبط صوتی صورت بگیرد.بعد از این دستگاه به راحتی میتواند صوت ﺿبط شده را به متن تبدیل کند واین کار را با خﻼصه کردن متن برای شما انجام

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.