دیسک شارژر همراه

Byte - - أخبار -

شارژرهای همراه هر روز متنوعتر وجالﺐتر به بازار عرﺿه میشوند و از این جهت ﻃرفداران زیادی دارند.قابل حمل و سبﮏ بودن این گروه از محصوﻻت عﻼوه برﻇاهر جالﺐ از مهمترین مزیتهای پاور بانﮏها میباشد.این صفحه اگرچهنمیتواندبرایگرفتن مورداستفادهقررگیردولیباتامینشارز بهینه برای گوشی هوشمند شما به راحتی این امکان را در اختیارتان قرار میدهد تا بتوانیدبازی رادرگوشیخودبهمدتﻃوﻻنیبدونتمامشدن شارژ گوشی انجام دهید.این شارژر قابل حمل و بسیار زیبا که قﻄر ان اینﭻ میباشد ﻃوری ﻃراحی شده است که کاربر به راحتی میتواند آن را در جیﺐ خود قرار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.