عالقه زیاد ایرانیان به شبکههای اجتماعی

Byte - - News -

بـا توجـه بـه رفتـار روزمـرهای کـه از اطرافیانمـان میبینیـم بـه سـادگی میتـوان پیشبینـی کرد کـه کاربران ایرانی عاقه بسـیار زیـادی به شـبکه های اجتماعی دارند، امـا تـا به حـال در این رابطه آمار دقیقی وجود نداشـته اسـت. چند سـال اسـت که مرکز افکارسـنجی دانشـجویان ایـران )ایسـپا( اقـدام به اجرای نظرسـنجی ملـی در خصوص »سـنجش میزان اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی و نگرش مـردم به این شـبکهها« از طریق تلفنی میکند. در نظر سـنجی امسـال 72 درصد پاسـخگویان سـاکن شـهرها و 28 درصـد سـاکن روسـتا، 50 درصـد مـرد و 50 درصد با میانگین سـنی 38 سـال بودند ضمـن آنکـه 61 درصـد از پاسـخگویان دارای تحصیـات دیپلـم و پایینتـر از آن و 39 درصـد دارای تحصیـات دانشـگاهی، 69 درصد متاهـل، 27,5 درصد مجـرد و 3,5 درصـد بـدون همسـر بر اثـر طاق یـا فوت همسـر بوده انـد. مقایسـه نتایج نظرسـنجی اخیـر ایسـپا با نتایج نظرسـنجیهای پیشـین ایـن مرکز نشـان داد که شـبکه اجتماعی تلگـرام و اینسـتاگرام از روند صعودی میزان کاربر برخوردار هسـتند و سـایر شـبکههای اجتماعـی مجـازی در حـال افـول هسـتند. عـاوه بـرآن نتایج این نظرسـنجی نشـان میدهـد در حـال حاضـر 59,7 درصـد افـراد باالی 12 سـال کشـور حداقـل عضو یک شـبکه اجتماعی هسـتند که نسـبت به آذرماه سـال گذشـته رشـد هفت درصدی داشته

اسـت. مـردان نسـبت بـه زنان پنـج درصد بیشـتر عضـو شـبکههای اجتماعی هسـتند و از بیـن گروههـای سـنی، گروه سـنی جـوان 18) تا 29 سـال( بـا 81 درصد بیشـترین عضویـت را در شـبکههای اجتماعـی دارا هسـتند. گـروه سـنی 12 تـا 17 سـال بـا 67 درصـد، گـروه سـنی 30 تـا 49 سـال بـا 63 درصـد و گـروه سـنی 50 سـال بـه بـاال با 25 درصـد در ردههـای بعـدی قـرار دارنـد.48 درصـد افـراد بـا تحصیات دانشـگاهی و 44 درصـد افـراد بـا تحصیـات دیپلـم و پایینتـر از آن عضـو شـبکههای اجتماعـی

هسـتند. میـزان عضویـت متاهلیـن در شـبکههای اجتماعـی 54,7 درصـد و مجردیـن 76,7 درصـد اسـت. بـه عبـارت دیگر از هـر 100 متاهـل 55 نفـر و هـر 100 مجرد 77 نفـر عضـو شـبکههای اجتماعی هسـتند کـه البته پـساز کنترل متغیر سـن مشـخص شـد اختـاف بیـن مجردیـن و متاهلیـن در مـورد عضویـت در شـبکههای اجتماعی به طور کامل ناشـی از سـن پاسـخگویان اسـت و ارتباطی با تجـرد یا تاهل آنهـا ندارد. در بیـن شـبکههای اجتماعـی، تلگرام بـا 55 درصد کمـاکان در صدر مصرف مردم کشـور قـرار دارد و پـساز آن اینسـتاگرام بـا 23 درصـد در رتبـه دوم جـای گرفته اسـت. نتایج بـه دسـت آمـده از ایـن نظر سـنجی همچنیـن نشـان داد که میـزان عضویت مـردم در واتـسآپ 14 درصـد، فیسـبوک چهار درصـد، وایبـر دو درصد، گوگل پـاس دو درصد و شـبکههای تانگـو، توئیتـر و ویچـت هر کـدام نیز کمتـر از یک درصد بوده اسـت. در نظرسـنجی ملـی ایسـپا در سـال گذشـته 38 درصد مردم کشـور عضـو تلگـرام بودهاند که امسـال بـا افزایش 17 درصدی بـه 55 درصد افزایـش پیدا کرده اسـت. همچنین در سـال گذشـته 17 درصـد مردم عضـو اینسـتاگرام بودهاند کـه این میزان در سـال جاری بـا رشـد 6 درصـدی به 23 درصـد افزایش پیدا کرده اسـت. سـایر شـبکههای اجتماعی از سـال گذشـته تاکنون بـا کاهش عضویـت مواجه بودهاند. سـرانه مصرف شـبکههای اجتماعـی در طـول شـبانه روز توسـط مردم 72 دقیقه برحسـب کل نمونـه و 120 دقیقه برحسـب اسـتفادهکنندگان اسـت. در ایـن نظـر سـنجی 90,8 درصـد پاسـخگویانی که عضـو حداقـل یـک شـبکه اجتماعـی بودهانـد، اظهـار کردهانـد بـا اسـتفاده از موبایـل هوشـمند از شـبکههای اجتماعـی اسـتفاده میکننـد و در مرحله بعـد با فاصلـه زیادی، حـدود 10 درصـد گفتهانـد از رایانـه یـا لپتـاپ و 4,2 درصـد از تبلت اسـتفاده میکنند. در ایـن سـوال پاسـخگو میتوانسـته چند مـورد را انتخـاب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.