ابرگوگل21ماه رایگان می شود

گوگل برای رقابت تقلیدمیکند

Byte - - News -

گ ـوگل هفت ـه گذش ـته مدل ـی از پلتف ـورم اب ـری خ ـود را کــه در آن خدمــات ابــری رایــگان بــه کاربــران متقاضــی ارائــه میدهــد، در بســته بهروزرســانی در دسـترس ایـنمـدلرایـگانکـهبـهکاربـر ایـن امـکان را میدهـد در فضـای ابـری گـوگل یـک برنامـه کوچـک را بـه اجـرا بگـذارد، در کنار اسـتراتژی جدیـد گـوگل در گسـترش برنامـه رایـگان ارائـه شـده

ایـن مـدل رایـگان همچنیـن 300 دالر اعتبـار را در اختیــار کاربــر متقاضــی میگــذارد تــا بتوانــد، ب ـرای 12 م ـاه از امکان ـات آن اس ـتفاده کن پی ـش از ای ـن بهروزرس ـانی، م ـدت اس ـتفاده از امکان ـات م ـدل رایـگان تنهـا بـه 60 روز یـا دو مـاه محـدود البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه گ ـوگل کام ـا ب ـه ط ـور چراغخام ـوش بهروزرس ـانی جدیــد پلتفــورم ابــری خــود را ارائــه کــرده همچنیــن ایــن بهروزرســانی تنهــا بخشــی از خدمــات ابــری پلتفــورم گــوگل را ماننــد ذخیــره ابــریوعملیــاتابــریشــامل پایــگاه

گــزارش داد کــه بســته بهروزرســانی جدیــد پلتفــورم ابــری گــوگل تنهــا بــرای ارائــه 15 ســرویس از خدمــات ابــری آمــاده شــده یکــی دیگــر از ایــن خدمــات ابــری گــوگل، موتــور محاسـبات اسـت کـه گـوگل عـاوه بـرآن ظرفیـت 5 گیگابایتـی را هـم بـرای بسـته بهروزرسـانی جدیـد خـود درنظـر گرفتـه اسـت کـه شـاید همیـن مـوارد از مهمتریــن بخشهــای بســته بهروزرســانی گــوگل باشــند چــرا کــه تقریبــا همــه ســرویسهای ابــری دیگ ـر ای ـن امکان ـات را قب ـل از ای ـن دراختی ـار کارب ـر خـود متاسـفانهفعـابراسـاسگـزارش

ایــن بســتههای بهروزرســانی بــرای برخ ـی از کارب ـران آمری ـکا در دس ـترس اس ـت و بقی ـه افــرادبایــدمنتظــر بــهظاهــرگــوگلدر ایــن حرکــت خــود بــه طــور مســتقیم فعالیتهــای

را نش ـانه گرفت ـه باش ـد چ ـرا ک ـه پی ـش از ای ـن خدمـات از محدودیتهـای کمتـری برخـوردار ب ـود و 12 م ـاه ه ـم ب ـه کارب ـران اج ـازه م ـیداد ت ـا از ایــنخدمــاتاســتفاده درحقیقــتگــوگل محدودیتهــایمشــابه رارویســرویس ابـری خـود اعمـال کـرده اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه مـدلهمیشـهرایـگان ازماشـینمجـازیبهره

ایــن طــور انتظــار مــیرود کــه در آینــده نزدی ـک ه ـم ب ـه ای ـن عم ـل گ ـوگل واکن ـش نش ـان ده ـد و تغییرات ـی را در س ـرویسهای رای ـگان خ ـود ارائ ـه کن هم ـان ط ـور ک ـه درس ـت ح ـدس زدهایــد، هــدف از ایــن رفتــار گــوگل، گســترش اســتفاده کاربــران از خدمــات ابــری آن اســت و اغلــب توســعهدهندگان نرمافزارهــا از خدمــات ابــریاســتفاده براســاسگزارشهــا توســعهدهندگانجدیــدهــمبیشــتراز بــرای آم ـوزش فض ـای اب ـری اس ـتفاده میکنن ـد چ ـرا ک ـه خدمــات 12 ماهــه رایــگان ایــن ســرویس پیــش از معرفــی بســته بهروزرســانی جدیــد گوگل،بــرای آنهــا بســیار مقــرون بــه صرفهتــر بــوده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.