کاالیاساسی به جای کالای لوکس و خطرناک

Byte - - News -

یکی از بحثهای بودجهای امسال در مجلس شورای اسامی قیمت اینترنت بود و آن طور که از گزارشها برمیآمد ظاهرا صحبت برسر افزایش قیمت اینترنت بوده

ارزشآفرینی اینترنت در حوزههای کسب و کار در دنیا به اثبات رسیده و از این رو در دنیا شاهد آن هستیم که اینترنت در هر جایی رخنه کرده شاید تحول بعدی در صنعت جهان همین اتصال کوچکترین اشیاء دورو برمان به اینترنت باشد که چند سالی است کلید آن زده شده متاسفانه در کشور ما با مقوله اینترنت آن طور که شاهدش هستیم،بهدرستیبرخورد مشکاتاینترنتدر کشور بخشی مربوط به داخل است و بخشی مربوط به خارج آن بخش از مشکات اینترنت که مربوط به خارج از کشور است همین مسﺌله خدمات ندادن بسیاری از سایتها به کشورمان ایران است که متاسفانه این اواخر با مسدود شدن وبسایتهای جدید و قدیم، تشدید هم شده است اما آن دسته از مشکات که مربوط به داخل است، ریشه در نگرش ما به این پدیده جهانی برای مثال هنوز به اینترنت به چشم یک کاالی لوکس و خطرناک نگاه میشود حال آن که در بسیاری از نقاط جهان در

با فرا رسیدن نوروز، ضمن تبریک این روزها به تکتک دوستداران نوروز، آرزو داریم این دید اشتباه نسبت به اینترنت عوض شده و اینترنت به یک کاالی اساسی برای توسعه پایدار کشور تبدیل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.