تماشاخانه شعر

به شعر خوانی شاعران معاصر گوش فرا دهید

Byte - - News -

سایت پیشنهادی بعدی این هفته درباره شعر و شاعری وب سایت شاعران ایران از بخش های مختلفی همچون تازه ها، برنامهها، کتاب، شعر، تماشاخانه، انتشارات، برنامههای پیش رو، آرشیو و انجمن تشکیل شده در این وب سایت میتوانید با آرا و نظرات شعرای معاصر آشنا شده و به خواندن شعرهای آنها همچنین در این سایت تخصصی ضمن اطاع از جلسات هفتگی، بزرگداشتها، کنگرهها و برنامههای ساالنه، می توانید از گالری عکسها و فیلمها دیدن کنید و به شنیدن آرشیو صدای شاعران بپردازید افزون برموارد باال قادر خواهید بود از تازهترین اخبار در حوزه شعرای معاصر نیز مطلع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.