افزایش سرعت اتصال

گزارشی از وضعیت اینترنت در سه ماهه چهارم سال 2016

Byte - - News -

گـزارش درمـوردوضعیـتاینترنـتدرسـه ماهـه چهـارم سـال 2016 هفته گذشـته منتشـر برایـن اسـاس متوسـط سـرعت جهانـی اتصـال بـه اینترنـت بـا افزایـش 26 درصدی نسـبت به سـال قبل از آن بـه 7 مگابیـت در ثانیـه رسـیده

کره جنوبی، درصدر

یـک بـار دیگـر کـره جنوبی بـا سـرعت اتصـال 26,1 مگابیـت در ثانیـه بـه عنـوان پرسـرعتترین کشـور شـناخته ایـاالت متحـده آمریـکا نیـز بـا سـرعت اتصـال 17,2 مگابیـت در ثانیه رتبه چهاردهم را کسـب کـرد کـه ایـن سـرعت نسـبت بـه سـال گذشـته 21 درصـد افزایـش داشـته

وضعیت اینترنت در آمریکا

بررسـی وضعیـت اینترنـت در ایـاالت متحـده آمریـکا نشـان میدهـد در سـه ماهـه چهـارم سـال گذشـته میـادی حـدود 24 درصـد از تمـام اتصـاالت در نیویـورک 25 مگابیـت در ثانیـه یـا بیشـتر از آن بـوده اسـت کـه ایـن مقـدار در یـک سـال بـه 68 درصـد

همچنیـن در مـدت زمـان مـورد نظـر بـرای 20 درصـد از تمـام اتصاالت در کالیفرنیا سـرعتی باالتر از 25 مگابیـت در ثانیـه ثبـت شـده کـه در مقایسـه بـا سـه ماهـه چهارم سـال 2015 حـدود 67 درصد بیشـتر بـوده باتوجهبهگـزارش درسـهماهه چهـارم سـال 2016 حـدود 10 درصد از تمـام اتصاالت پهـن بانـد در دنیا نسـبت بـه اسـتاندارد 25 مگابیت در ثانیـه روند رو به رشـدی داشـتهاند و این رونـد در طول یـک سـال بـه 45 درصـد نیز

پرسرعتترینمناطق

منطقـه کلمبیـا در ایـاالت متحـده آمریکا کـه جمعیت کمـی دارد بـا میانگیـن سـرعت اتصـال 26,7 مگابیت در ثانیـه، پرسـرعتترین منطقـه از لحـاظ اتصـال بـهاینترنـت درمقابـل،ایالـتپرجمعیـت ماساچوسـت، متوسـط سـرعت اتصـال 21,7 مگابیـت در ثانیـه را بـه خـود اختصـاص داده پـساز آن نیویـورک بـا سـرعت اتصـال 20,6 مگابیـت در ثانیه و کالیفرنیـا با سـرعت اتصـال 18,8 مگابیـت در ثانیه در جایگاههـای بعـدی قـرار

افزایش سرعت اینترنت همراه

سـرعت اتصـال بـه اینترنـت همـراه و نیـز اتصاالت

در سـه ماهـه چهـارم سـال 2016 رشـد قابـل توجهـیراتجربـه درمـدتزمـانمـورد نظـر، متوسـط سـرعت اتصـال داده بـه اینترنـت همـراه 7,9 مگابیـت در ثانیـه گـزارش شـده عـاوه برایـن 25 درصـد از تمـام اتصـاالت در ایـاالت متحـده آمریـکا برمبنـای اسـتاندارد بـوده اسـتفاده از این اسـتاندارد در هر سـه ماه تـا19درصـدافزایش بهطورکلیسـرعت اتصـال بـه اینترنـت در سراسـر دنیـا رو بـه افزایـش اسـت و هـر سـال تمامـی معیارهـای پهنـای بانـد نسـبت بـه گذشـته بهبـود پیـدا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.