اتفاقات خوب نوروزی برایاینترنت

Byte - - News -

مصوبـه کاهش 20 درصدی تعرفه پهنـای باند ارتباطات داخل کشـور، هفته گذشـته در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطـات رادیویـی نهایـی بـا نهایـی شـدن این مصوبـه که هدف آن توسـعه خدمات داخلـی و محتوای بومی در بسـتر شـبکه ملی اطاعات و به دنبال آن رشـد اقتصـادی اسـت، هزینـه تمام شـده خریـد پهنـای باند بـرای اپراتورهایی که ترافیـک داخلـی را ارائه میدهند، کاهـشپیـدا بنابهگفتـهمعاونوزیـرارتباطات کاهـش 20 درصـدی تعرفـه پهنـای بانـد ارتباطـات داخلـی از اول فروردیـن سـال 96 قابـل اجـرا از دیگـر مصوبـات کمیسـیون سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی میتوان بـه یکسانسـازی ترافیک اینترنـت همـراه و ثابت، ایجاد شـبکه ملـی ترانزیت تکمیـل روش اجـرای دسـتورالعمل تفکیـک ترافیـک داخلـی و خارجـی و ارائـه یکسـان بـه تمامی شـرکتها و نیـز تعیین کف قیمت بـرای ترافیک خارجـی و داخلی جهـتارائـهتخفیـفبـهکاربـراناشـاره مجموع ایـن مصوبـات بـه تولیـد داخلـی ترافیـک کمـک کرده و ارائـه ترافیـک داخلـی قابـل توجهـی را بـرای کاربران امکانپذیـر اگرچـهبـاتغییـرروشمحاسـبه ترافیـک تعـدادکمـیازکاربرانکهارسـالزیاد دارنـد، بـا افزایـش 10 درصـدی قیمـت روبـهرو خواهند شـد اما بـا کاهـش 50 درصدی قیمـت ترافیـک داخلی تفـاوت چندانـی نسـبت بـه گذشـته ایجـاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.