ماوس برجسته

نشانگر ماوس را با پروژکتور نمایانتر نمایید

Byte - - News -

اولیـن پیشـنهاد نـرم افـزاری ایـن هفتـه بـه هایایـت کـردن نشـانگر مـاوس مربوط

یـک نرمافـزار کاربـردی بـرای برجسـته و هایایـت کردن نشـانگر مـاوس در وینـدوز در صورتـی که مشـغول بـه تدریس یـک مبحث نـرم افـزاری هسـتید و قصـد معرفـی و یـا آمـوزش یـک راهحـل نرمافـزاری را داریـد گاهـی نیـاز اسـت بـا توجه به شـرایط نحـوه آمـوزش خصوصـا حیـن کنفرانـس و یا از طریـق پروژکتـور نشـانگر مـاوس را بـرای نشـان دادن نحـوه انجـام عملیات برجسـته و نمایـان بـرای ایـنکار میتوانید بـا اسـتفاده از این نرمافـزار به راحتی نشـانگر مـاوس را بـرای نمایش بهتر برجسـته کرده و آن را با اسـتفاده از انـواع ابزارهای کنترلی موبایلـی و درون صفحـه کلیـد کنتـرل همچنیـن شـما میتوانیـد بـا تعیین یک نقطـه در حاشـیه صفحـه با اسـتفاده از ابـزار رسـم، توضیحاتـی را با ماوس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.