تغییرفرمت

در یک فلش دو پارتیشن مختلف داشته باشید

Byte - - News -

نــرم افــزار پیشــنهادی بعــدی ایــن هفتــه بــه برنامــهای جهــت تغییــر فرمــت فلـشممـوریاختصـاص نـرم افـزاریکاربـردیاسـتکـه بـرای تغییـر فرمـت فلـش ممـوری بـه فرمتهـای دلخـواه بـه کار ایـن نرمافـزار بـا توجـه بـه حجـم بسـیارکم خـود قابلیتهـای زیـای را در خـود جـای داده کار بــا نرمافــزار بســیار ســاده اســت و بعــد از انتخــاب فرمــت مــورد نظـر خـود بایـد تنهـا دکمـه فرمـت دیسـک را شـما فلـش ممـوری خـود را بـا فرمـت جدیـد ماننـد یـا و برخـی فرمتهـای دیگـر تحویـل خواهیـد

همچنیــن عــاوه بــرآن بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار میتوانیــد منــوی بــوت بــا ویژگی هــای دلخواهتــان ایجــاد کنیــد امــا میتــوان گفــت جالبتریــن قابلی ـت ای ـن نرم اف ـزار ام ـکان ایج ـاد دو پارتیش ـن مختل ـف در ی ـک فل ـش اس ـت کــه در نــوع خودکــم نظیــر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.