ساختپانوراما

از عکسهای مشابه، پانورامای با کیفیت تهیه کنید

Byte - - News -

آخریــن نرم افــزار ایــن هفتــه دربــاره ســاخت عکس هــای پانورامــا می

نــرم افــزار جالبــی اســت کــه بــا اســتفاده از آن میتوانیــد تصاویــر پانورامــا ایجــاد قبــل از شــروع کار بــا اســتفاده از قســمت آمــوزش میتوانیــد مهارت هــای الزم بــرای کار بــا نــرم افــزار را بــه دس ـت آورده و از ای ـن باب ـت مش ـکلی نداش ـته باش قب ـل از ای ـن ب ـرای ایج ـاد تصاویــر پانورامــا بــه دوربین هــای عکاســی و مهارت هــای ویــژه ای احتیــاج بـود امـا رفتـه رفتـه بـا ارائـه برخـی نـرم افزارهـا از جملـه ایـن مـورد کار بسـیار راحتتـر شـده کار ب ـا نرم اف ـزار س ـاده اس ـت و نی ـاز ب ـه مه ـارت خاص ـی نداری ش ـما بای ـد عکس های ـی را ک ـه مش ـابه ه ـم هس ـتند و مای ـل هس ـتید ت ـا یــک تصویــر پانورامــا ایجــاد کنیــد را در کنــار یکدیگــر قــرار دهیــد و تصویــر نهایــی را بــا فرمــت و کیفیــت مــورد نظــر خــود تحویــل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.