باز کرد ن یک پوشه یا وبسایت در نوار وظیفه ویندوز 10

Byte - - News -

بـاز کـردن یک صفحـه وب به طور مسـتقیم در قسـمت شـاید زیـاد موضوع مهمـی نباشـد، امـا حداقـل شـما را از صـرف زمان بیشـتر و کلیک هـای اضافـه رهایی میبخشـد و یـا زمانـی کاربـرد دارد کـه در طـول مـدت زمـان اسـتفاده از رایانـه شـما یـک سـایت مشـخص را چندین و چند بـار بـاز مینمایید ایـن روش میتوانـد در زمان شـماصرفـهجویـی همچنینشـایدفضـایخالـیقسـمت برایشـما خسـتهکننده شـده باشـد و بخواهیـد تنوعـی بـه ایـن بخـش بدهیـد )مگـر ایـن که در زمـان کار بـا رایانـه ده هـا برنامـه را بـا هـم بـاز میکنید و ایـن نوار همیشـه سرشـار از آیکـن برنامـه باشـد همچنیـن بـا ایـن کار از منابـع سیسـتمی میتوانیـد بـه صورت بهینهتـر بهـره یـک اسـتفاده دیگـری کـه با اضافـه کـردن یـک کادر آدرس به نـوار میتوانیـد انجـام دهید این اسـت که شـما قـادر خواهید بود توسـط این کادر بـه فایل هـای خود دسترسـی داشـته باشـید البتـه باید مسـیر فایل مـورد نظر خود را درادامـهبهنحوهاضافـهکـردنکادرآدرس برایبازکردن وبسـایتازطریـققسـمت وینـدوزخواهیـم .1درفضایخالیقسمت صفحهدسکتاپکلیکراست .2ازمنویظاهرشدهگزینه راانتخاب .3سپسازمنویزیرمجموعهگزینه راانتخاب .4بـاانجـامایـنعمـلکادر بـهقسـمت وینـدوزاضافه

آدرس سـایت مـورد نظـر خـود را در ایـن کادر تایـپ کـرده و سـپس کلیـد را مشـاهده خواهیـد کـرد کـه صفحه وب سـایت مورد نظر با اسـتفاده از مرورگـر پیـش فـرض شـما باز خواهد بـا کلیک بـرروی پیـکان رو بـه پایین در ایـن کادر میتوانیـد بـه تاریخچه وب سـایتهای مرور شـده دسترسـی داشـته بـا انجام مراحل باال شـما توانسـتید یـک وب سـایت را از طریـق بـاز اگـر تصمیـم بـهبرداشـتن ایـن کادر از نـوار گرفتهایـد بـرروی فضـای خالی

کلیـکراسـت سـپسگزینـه راانتخابکنیـدودرمرحله آخـرازمنـویزیرمجموعهظاهرشـدهکافیاسـتگزینـه رامجـدداانتخاب

بـا ایـن کار خواهیـد دیـد کـه کادر آدرس از نـوار حـذف خواهد بـدون شـک دانسـتن ایـن نـکات میتوانـد بـه شـما در مـواردی نظیـر ذخیره زمـان یا افزایـش سـرعت عمـل کمـک شـایانی کنـد و در هر صـورت دانسـتن ایـن مطالب به هـر کاربـر متخصصـی که دوسـت دارد بـا ویندوز به شـکلی حرفـهای کار کنـد، کمک خواهـد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.