تالشهای بلک بری برای سرپا ماندن

Byte - - News - گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

یکـی از جالبتوجهتریـن محصوالتـی کـه در نمایشـگاه امسـال ارائـه شـد و بـرای همـه مـردم دنیـا جـذاب بـود گوشـی نوکیـا 3310 بـود. ایـن برنـد نهتنهـا خـود بهتنهایـی نوسـتالژی محسـوب میشـود بلکه مـدل 3310 آن بـرای اغلـب افـرادی کـه ظهـور موبایـل را بـه یـاد دارنـد، خاطرهانگیـز اسـت. حـاال نوکیـا تصمیـم گرفته اسـت بـا چنین سـروصدایی بـه دنیـای موبایـل و آن هـم کنگـرهای وارد شـود کـه سـالها پیـش حـرف نخسـت را در آن مـیزد. نوکیا سـعی کـرده این گوشـی را تقریبـا بـا همـان شـکل و شـمایل قدیـم تولیـد کنـد و از همـه جالبتـر اینکـه بـازی مشـهور اسـنیک را هـم در آن تعبیـه کـرده اسـت؛ البتـه بـا گرافیـک و کیفیـت بهتـر. هرچنـد درنهایـت در مقایسـه بـا گرافیـک بازیهـای امـروزی قابـل توجـه نیسـت. از طرفـی هیجانـی هـم نـدارد و خسـتهکننده اسـت و نمیتـوان تصـور کـرد کـه چطـور کاربـران سـاعتها مشـغول ایـن بـازی میشـدند و زمـان از دستشـان خـارج میشـد. بـه ایـن ترتیـب طبیعـی اسـت کـه نسـلی کـه نوکیـا 3310 واقعـی و بـازی اسـنیک آن را تجربـه نکـرده و بـا آن خاطـره ندارنـد هیـچ گرایشـی بـه خریـد ایـن گوشـی و بازی خسـتهکنندهاش ندارنـد. ایـن تلفـن کـه حـاال هوشـمند شـده اسـت 2/5 اینـچ صفحهنمایـش دارد و کمـی بزرگتـر از نسـخه 2017 خـود اسـت کـه ‪1 /5‬ اینـچ بـود. دوربیـن 2 مگاپیکسـلی و باتـری 1200 میلیآمپـری ایـن گوشـی نشـان از ویژگیهـای باالیـی نـدارد ولـی بـا ایـن حـال ایـن گوشـی یـک مشـخصه بـزرگ دارد کـه باعـث فـروش بـاالی آن میشـود و آن اینکـه اغلـب کسـانی کـه نسـل اول پیدایـش موبایـل هسـتند دوسـت دارنـد ایـن گوشـی را بخرنـد و لـذت سـفر بـه گذشـته و خاطـرات را بـا آن تجربـه کننـد بهویـژه کـه قیمـت 120 یورویـی ایـن تلفـن هوشـمند نیز دوراز دسـترس نیسـت. نوکیـا تنهـا برنـد قدیمـی و شکسـتخوردهای نبـود کـه در کنگـره جهانـی موبایـل خواسـت قـد علـم کنـد. یکـی دیگـر از کمپانیهایی کـه مدتـی اسـت رو به سـقوط گذاشـته بلکبری اسـت. ایـن کمپانی هـم حـدود یـک دهـه اسـت کـه در دنیـای موبایـل در حـال افـت و خیـز اسـت و بـا هر روشـی حتـی تغییـر سیسـتمعامل اختصاصیاش و انتقـال بـه اندرویـد میخواهـد خـود را در ایـن حـوزه سـرپا نگـه دارد و گویـا قصـد نـدارد بـا پذیرفتـن شکسـت، ایـن حـوزه را تـرک کنـد. ایـن برنـد هـم ماننـد نوکیـا زمانـی جـزو سـرآمدها بـود و ارج و قـرب باالیـی داشـت. ولـی مدتی اسـت کـه به حاشـیه رفتـه و آن جـال و جبـروت گذشـته خـود را نـدارد و کمترکسـی را میبینیـم کـه گوشـی بلکبـری در دسـت داشـته باشـد. هـر دوی ایـن برندها در کنگـره جهانـی موبایـل 2017 تـاش کردنـد آخریـن دسـتوپای خـود را هـم بزننـد و بـا کمکگرفتـن از محبوبیـت پیشـین خـود و ایجـاد حـس نوسـتالژی در میـان مخاطبـان توجـه آنهـا را بـه سـمت خـود جلـب کننـد. غافـل از اینکـه برانگیختـن حـس مخاطـب تحـت لـوای برنـد چینـی، هیچوقـت آن نوکیـای فنانـدی نمیشـود و اگـر هـم بشـود موقـت اسـت. دربـاره بلکبـری هـم همیـن اسـت و حـاال بـا همـکاری کمپانـی چینـی میخواهـد

TCL بـه سـودآوری برسـد. ایـن کمپانـی در کنگـره موبایـل امسـال بهزعـم خـودش بـا دسـت پـر آمـد و را عرضـه کـرد.

KeyOne بلکبـری همچنـان اصـرار دارد کـه بـا کیبوردهـای فیزیکـیاش از دیگـر برندهـا متفـاوت باشـد. البتـه ایـن کمپانـی بـرای ایـن اقـدام خـود علـت هـم دارد و میگویـد کـه در یـک نظرسـنجی بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه 25 درصـد کاربران ترجیـح میدهند موبایلشـان کیبـورد فیزیکـی داشـته باشـد و ایـن آمـار کمـی نیسـت. از موضـوع نظرسـنجی کـه بگذریـم، پرواضـح اسـت کـه ایـن کمپانی هـم مانند نوکیـا میخواهـد حـس نوسـتالژی کاربـران را برانگیزد و در شـرایطی کـه سالهاسـت تلفنهـای موجـود در بـازار بـه صفحه لمسـی مجهز هسـتند بـا عرضـه گوشـیهایی مجهـز بـه کیبـورد فیزیکـی کاربران را بـه ایـن سـمت سـوق دهـد کـه بـه سـمت خاطـرات گذشـته خود برونـد. البتـه بلکبـری برخـاف نوکیـا کـه یـک گوشـی ردهپاییـن تولیـد کـرده، را بـا ویژگیهـای جالـب توجـه و در حـد

KeyOne یـک پرچمـدار سـاخته و کاری کـرده کـه جـدا از کیبـورد فیزیکـی مـوارد دیگـری هـم دستبهدسـت هـم بدهنـد تـا کاربـر را ترغیـب بـه خریـد ایـن محصـول کننـد. اسـنپدراگون ،625 باتـری قـوی بههمـراه قابلیـت شـارژ سـریع، مجهـز بـودن بـه اندرویـد نوگـت، نمایشـگر ‪4 /5‬ اینچـی بـا رزولوشـن 1620 در 1080 پیکسـل، دوربیـن 12 مگاپیکسـلی، از ویژگیهـای ایـن محصـول بلکبـری هسـتند.جـداازاینهـا مجهـزبـهسنسـوراثـرانگشـت

KeyOne زیـردکمهاسـپیساسـتکـهایـنقابلیـت رابـهاولیـن

KeyOne گوشـی هوشـمندی تبدیـل میکنـد کـه از سنسـور اثر انگشـت درون دکمهدسـتگاه اسـتفاده کـرده اسـت. کیبـورد ایـن تلفـن هوشـمند هم البتـهیـککیبـورد معمولـینیسـت.ایـنصفحهکلیـد

QWERTY ماننـد مـاوس عمـل میکنـد و درواقـع شـبیه نوعـی تاچپـد اسـت کـه بـرای تایـپ حـروف نیـاز بـه فشـار زیـاد نـدارد. سنسـور تـاچ

سنسـوری اسـت کـه بـرای دکمههای هوشـمند مناسـب FPC1145 اسـت. ایـن قطعهسـختافزاری انعطافپذیـری باالیـی دارد و بـه فنـاوری شناسـایی پیکسـل در سـه بعـد مجهـز اسـت. ایـن حسـگر هوشـمند میتوانـد انگشـت کاربـر را در حالـت خیـس هـم بهخوبـی تشـخیص دهـد. عاوهبـرآن از تکتـک حـروف کیبـورد میتـوان بهعنـوان میانبـر اسـتفاده کـرد. بـرای مثال اگـر کلید را نگـه دارید، اپلیکیشـن تلگـرام اجـرا میشـود یـا هـر اپلیکیشـن دیگـری که شـما بـرای آن تعریـف کنیـد. یکـی دیگـر از مشـخصههای ایـن گوشـی امنبـودن آن اسـت کـه بلکبـری در ایـن حـوزه یـد طوالیـی دارد. ایـن برنـد بـه امنبـودن گوشـیهایش همواره شـهرت داشـته و حاال هـماعـامکـردهکـه امنتریـنموبایـلباسیسـتمعامل

KeyOne اندرویـد در دنیـا اسـت. بـا این حـال باید دید آیـا این بار هـم این برند از توجـه مخاطبـان دورمیمانـد یـا همچنـان رو بـه سـقوط مـیرود.

T

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.