یک گوشی قابل شستوشو از یک شرکت ژاپنی

Byte - - News -

سونی در نمایشگاه امسال به معرفی یک محصول جدید از خود با نام پرداخت. این تلفن هوشمند مجهز به دوربینی ‪Xperia XZ Premium‬ بسیار پیشرفته است که میتواند حرکاتی را که از چشم انسان هم پنهان میماند، ثبت کند. عاوه براین دارای یک نمایشگر زیبای K4، HDR طراحی خیرهکننده و قابلیتهای هوشمند دیگر مانند دوربین پیشگام با قابلیت فیلمبرداری فوق آهسته که برای نخستینبار ‪Motion Eye™‬ در جهان در یک تلفن هوشمند ارائهشده است و قابلیت جدید ضبط پیشبینیکننده است و نخستین تلفن هوشمند مجهز به نمایشگر 4K در جهان است. همچنین سرعت دانلود فوق سریع تا 1 گیگابایت HDR در ثانیه برای دریافت فیلمهای با کیفیت در دست شما تنها در چند 4K ثانیه. ایکس پریا ایکس زد پرمیوم گزیدهای از دههها نوآوری در Sony را در خود جای داده است و دانش فنی دوربینهای »α« و Cyberرابرایخلقسیستمجدیددوربین بهکار ‪Motion Eye™ shot™‬ گرفته است تا زندگی را به تصویر بکشد. این دستگاه نخستین تلفن هوشمنددارایحسگر باحافظهانباشتهاستکهمعموًال Exmor™RS فقط در دوربینهای کامپکت ممتاز دیده میشود و اسکن تصویر و نیز انتقال دادهها را با سرعتی تا 5 برابر بیشتر انجام میدهد. این بدان معناست که میتوانید ویدئوهایی حسی از لحظات زندگی روزانه با سرعتی تا 960 فریم در ثانیه بسازید که بازپخش ویدئو با حرکت بسیار آهسته که چهار برابر آهستهتر از تلفنهای هوشمند دیگر است را امکانپذیر میکند و با این کار جزئیات بیشتری را از آنچه که تاکنون در دستان شما امکان ارائه داشته، در اختیارتان قرار میدهد. عاوه براین ضبط پیشبینیکننده یک گام جلوتر قرار میگیرد و وقتی حرکتی را تشخیص میدهد، بهطور خودکار پیش از فشردن دکمه به بافر کردن تصویر میپردازد. بنابراین میتوانید لحظهای را که ممکن است از چشمتان پنهان مانده باشد، از بین چهار عکسی که یک ثانیه پیش از فشردن دکمه دوربین گرفته شده، انتخاب کنید. همچنین اندازه پیکسلهای حسگر 19 مگاپیکسلی، 19 درصد بزرگتر است تا بتواند نور بیشتری را ثبت کند و جزئیاتی متمایز و تصاویری واضح حتی در شرایطکمنور یا با نور پسزمینه ارائه دهد. Xpeبه پلتفرم اسنپدراگون 835 مجهز است که آن را ‪ria XZ Premium‬ به یکی از نخستین تلفنهای هوشمندی که قابلیت کاس گیگابایت LTE (تا 1 گیگابایت در ثانیه) دارد، بدل کرده است. این مهم با مودم Snap- محقق شده است که با ارائه سرعت فیبر نوری در ‪dragon X16 LTE‬ حال حرکت، قابلیت دگرگونی چگونگی استفاده مشتریان از دستگاههای موبایلشانرادارد. دررنگهایکرومدرخشان ‪Xperia XZ Premium‬ و مشکی سیر، از اواخر بهار 2017 در دسترس خواهد بود. طیفی از لوازم جانبیسازگار،شاملشارژرسریع کهچندینساعتشارژ UCH12W را تنها در چند دقیقه ارائه میکند، هم با این دستگاه عرضه خواهد شد.

بـه سـاخت و معرفـی گوشـیهای زمخـت و محکـم و البته Kyocera خیلی جذاب مشـهور اسـت. گوشـی یکی از همین گوشـیهای

Rafre جـذاب ایـن شـرکت ژاپنـی محسـوب میشـود. کاربـران میتوانند این اسـمارتفون را بـا خیـال راحت و بـا آب و صابون بشـویند. این ویژگی میتوانـد بسـیار مفیـد باشـد علیالخصـوص اگـر فرزندتان عـادت دارد بـه گوشـی شـما دسـت بزنـد و آن را سـیاه و کثیـف کند. وقتی گوشـی کثیـف میشـود، بـه جای پاک کـردن میتوانیـد به راحتـی آن را داخل سـینک ظرفشـویی بیندازیـد و ماننـد یـک ظـرف واقعی آن را بشـویید! ایـن اسـمارتفون در سـه رنـگ متفـاوت عرضـه میشـود کـه البته از رنگهایـی اسـتفاده شـده کـه عمومـا در دیگـر اسـمارتفونها دیـده نمیشـود. رنگها شـامل صورتی روشـن، سـفید و آبی روشـن میشود. ایـن گوشـی از صفحـه نمایـش از جنـس السـیدی 5 اینچـی ،TFT پردازشـگر ناشـناخته، 2 گیگابایـت حافظظـه رم و 16 گیگابایـت حافظه داخلـی بهـره میبـرد. در ایـن گوشـی جهـت ارتقـای حافظـه داخلـی ازدرگاه اسـتفادهشـدهاسـت.درکنـارباتـری0003میلـی

microSD آمپـری،اندرویـد نیـزبـهطـورپیشفـرضبـررویاین

‪7.0 Nougat‬ دسـتگاه اجرا میشـود. از آنجایـی که این محصول شـرکت

Kyocera تنهـا در ژاپـن بـه فـروش میرسـد، یـک آنتـن داخلـی جهت تماشـای شـبکههای تلویزیونـی ژاپنـی در آن تعبیـه شـده اسـت. ایـن ویژگی در خیلـی از کشـورهای آسـیایی از جملـه کـره جنوبی و ژاپـن از محبوبیت باالیـیبرخـورداراسـت.شـرکت چنـدبرنامهآشـپزیرانیز

Kyocera بـه صـورت پیشفـرض بـرروی نصـب کـرده اسـت. بـه نظـر

Rafre میرسـد هیـچ نگرانـی بـرای دورنگـه داشـتن مـوادی همچـون آرد یا دیگـر ادویـه جـات از ایـن گوشـی وجـود نـدارد و میتوانیـد بـه راحتی

را در دسـت داشـته و دسـتورالعملهای آشـپزی خـود را بـدون Rafre نگرانـی دنبـال کنیـد. این گوشـیها از ویژگی پاسـخدهی بـه مکالمات بـدون لمـس صفحـه بهـره میبرنـد، بنابرایـن بـرای پاسـخ دادن بـه تماسهـای ورودی دیگـر نیـازی بـه لمـس صفحه گوشـی نخواهد بود و از ایـن رو پاسـخدهی بـه مکالمـات بدون کثیف شـدن گوشـی انجام خواهـدگرفـت. واقعـاگوشـیجذابیاسـتامافعا

‪Kyocera Rafre‬ نمیتـوان دربـاره محبوبیت آن صحبتی کرد و از آنجایی که این گوشـی در اواخـر ژانویـه رونمایی شـده، حدس دربـاره مقدار فـروش آن ممکن نیسـت. بـا ایـن وجـود فعـا برنامهای بـرای فـروش این اسـمارتفون درخـارجازسـرزمینمـادری یعنـیژاپـنوجـودنـدارد.

Kyocera مدتـی بـود کـه بـازار تلفن همـراه در دسـت کمپانـی سامسـونگ بود و پـساز آتشسـوزیتلفنهای گلکسـی نـوت 7 و حواشـی آن عرصـه رقابـت بـرای سامسـونگ تنـگ شـد. سامسـونگ پـساز مرگ اسـتیو جابـز و بهتبـع آن مـرگ خاقیـت و نـوآوری در کمپانـی اپل سـری در سـرها بلنـد کـرد و توانسـت سـهم جالـب توجهـی از بـازار تلفنهـای هوشـمند را بـه خـود اختصـاص دهـد. البتـه ایـن شـرکت همـواره بـه کپیکـردن معـروف بـوده و حتـی هنـوز هـم اتهامهـای مختلـف کپیکـردن بهویـژه از اپـل را بـا خـود بـه همـراه دارد؛ ولـی بـا ایـن حـال بـه لطـف سـوءمدیریتهای تیـم کـوک و پشـت سـر گذاشـتن رقیـب اصلـی و البتـه تـاش و قابلیتهـای ویـژه خـود توانسـت در حـوزه تلفـن همراه رشـد جالب توجهی داشـته باشـد و طرفـداران پروپا قرصـی هـم بـرای خـود پیـدا کند کـه حتی پـساز حـوادث مربـوط به نـوت 7 همچنـان بـه ایـن کمپانـی وفـادار ماندنـد و منتظـر محصـول بعـدی نشسـتند. سامسـونگ هـم البتـه آنهـا را ناامیـد نگذاشـت. ایـن کمپانـی در کنفرانـس مطبوعاتـیاش در کنگـره جهانـی موبایـل امسـال از عرضـه گلکسـی اس 8در آوریـل امسـال خبـر داد و بـه طرفدارانـش نویـد یک تلفن هوشـمند بـا قابلیتهای برجسـته از جمله پردازنـده اسـنپدراگون 835 را داد. ایـن کمپانـی در کنگـره موبایـل از تبلتـی رونمایـی کـرد کـه میتـوان آن را رقیبـی بـرای سـرفیسپروی مایکروسـافت دانسـت و از طرفـی هـم یـک کپـی از سـرفیسپرو. این تبلت که مجهز به ویندوز 10 اسـت شـباهت بسـیاری به سـرفیسپروی مایکروسـافت دارد و البته بعید اسـت به آن خوبی باشـد. گلکسـی بوک در دو سـایز ‪6 /10‬ اینچی )1280*1920( با صفحه نمایش السـیدی و12اینچـی)1440*2160(بـاصفحـهنمایـش عرضـه

AMOLED میشـود. گلکسـی بوک ‪6 /10‬ اینچی از رم 4 گیگابایتی، حافظه داخلی 64 یـا 128 گیگابایتـی و دوربیـن جلویـی 5مگاپیکسـلی بهـره میبرد. گلکسـی بـوک 21اینچـی نیـز بـا رم 4 گیگابایتـی و 821گیگابایـت حافظـه داخلـی یـا 8 گیگابایـت رم بـه همـراه 652گیگابایـت حافظـه داخلـی و دو دوربیـن (دوربیـن پشـتی 13 مگاپیکسـلی بـا قابلیـت فوکـوس خـودکار و دوربیـن جلویـی 5مگاپیکسـلی) عرضـه میشـود. بهطـور کلـی کنگـره جهانـی موبایـل امسـال بـا اینکـه از حضـور کمپانیهـای پیـشرو در حـوزه تلفـن همـراه ماننـد نوکیـا بهرهمنـد بـود، بازهـم قابـل مقایسـه بـا سـالهای نخسـت برپایـیاش نبـود. در آن سـالها کـه نوکیـا بـه نوعـی میزبان اصلـی در این کنگـره بود حاال بـا برگشـت بـه گذشـته و نه نـوآوری خاصی سـعی کـرده از سـتارگان ایـن نمایشـگاه شـود و توجـه دیگـران را بـه خـود جلـب کنـد؛ توجهی کـه دیـر یـا زود کمرنـگ میشـود و بـه سـمت خاقیتهـای جدیدی مـیرود کـه نسـل امـروز آن را نیـاز دارد و بـا مـوج آن پیـش مـیرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.