تعرفه پهنای باند ارتباطات داخلی 20 درصد ارزان شد

Byte - - News -

معـاون وزیـر ارتباطـات از کاهـش 02درصـدی تعرفـه پهنـای بانـد ارتباطـات داخل کشـور بـرای افزایـش ترافیـک داخلی در شـبکه ملی اطاعـات طبـق مصوبـه کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات خبـر

داد. محمدجـواد آذری جهرمـی گفـت: ایـن مصوبـه در جلسـه هفتـه گذشـته کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطات و پیرو پیشـنهاد شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و توافـق با شـرکت مخابـرات ایران نهایی شـده

اسـت. مدیرعامـل شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت توضیـح داد: پـساز افتتـاح فـاز دوم شـبکه ملـی ارتباطـات و بـا هـدف توسـعه محتـوای داخـل کشـور بـرای ارائـه سـرویس در بسـتر شـبکه ملـی ارتباطـات پیشـنهاد کاهـش تعرفـه ترنسمیشـن زیرسـاخت بـا توافـق با شـرکت مخابـرات ایـران بـه سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات ارائـه شـد و بعـد از جلسـات متعـدد روز گذشـته کمیسـیون تنظیم مقـررات تصمیم گرفـت بـرای کاهـش هزینـه تمـام شـده محتـوای داخلـی در کشـور تعرفـه سـرویس انتقـال را بـرای سـرویس دهنـدگان ایـن خدمات 20 درصـد کاهـش دهـد. معـاون وزیـر ارتباطـات اضافـه کـرد: برمبنـای ایـن مصوبـه هزینـه تمام شـده خریـد پهنـای بانـد بـرای اپراتور های اینترنتـی و موبایـل کـه ترافیـک داخلـی را ارائه می دهنـد، کاهش پیدا می کنـد. در واقـع مـا قصـد داریـم بـا کاهـش تدریجـی نـرخ پهنـای بانـد داخلـی سـرویس های داخلـی ارتباطـات بـه سـمتی برونـد کـه اپراتورهـا دیگـر از میـزان ترافیـک هزینـهای از مشـترک دریافـت نکننـد و تنهـا هزینه هـای مشـترک در قبال سـرویس و حق اشـتراک آن باشـد. جهرمـی، رشـد اقتصـادی متناسـب بـا محتـوای بومـی را از جملـه دالیـل اجـرای ایـن مصوبـه عنـوان کـرد و گفـت: ایـن مصوبه اثـرات خوبـی بـرای اپراتور هـای ارائه دهنـده خدمات در بسـتر شـبکه ملـی اطاعـات دارد و در نهایـت ایـن خدمـات بـا قیمـت مناسـب بـه مصرفکننـده نهایـی میرسـد. وی گفـت: مـا همچنـان در حـال مانیتـور توسـعه بـازار هسـتیم و بـا مدیریت سـازمان تنظیـم مقررات و توافـق بـا شـرکت مخابـرات ایـران کاهش مجـدد تعرفـه پهنـای باند ارتباطـات داخلـی را در حـال بررسـی داریـم. وی خاطرنشـان کـرد: ایـن کاهـش قیمـت بـرای توسـعه سـرویس های داخلـی و توسـعه ترافیـک داخلـی بـه اپراتورهـای ارتباطـی آزادی عمـل میدهـد. جهرمـی با اشـاره بـه این کـه ایـن مصوبـه تکمیل کننـده مصوبه 237 کمیسـیون تنظیـم مقـررات ارتباطـات اسـت کـه برمبنـای آن دیگـر میـزان ترافیـک براسـاس ظرفیـت محاسـبه نمیشـود و براسـاس مصـرف محاسـبه می شـود بـه همین ترتیـب واحـد محاسـبه تعرفه در ایـن مصوبـه بر اسـاس مگابیـت شـده اسـت. وی گفـت: بـرای مثـال مصـرف پهنـای بانـد تا صـد مگابیت حـدود 27 هـزار تومان محاسـبه می شـد کـه اگـر ایـن مصـرف به صـد گیگابیـت برسـد قیمـت آن 10 هـزار تومـان محاسـبه میشـد کـه براسـاس مصوبـه روز گذشـته از هـر پایـه ایـن مصـرف، 20 درصـد کاهـش قیمت محاسـبه میشـود. وی بـا اشـاره بـه این کـه از اول مـرداد ماه تـا اول بهمن مـاه و در یک بـازه شـش ماهه، شـرکت ارتباطات زیرسـاخت توسـعه بـازار را مانیتور و محاسـبه کـرده اسـت، خاطرنشـان کـرد: ایـن پیشـنهاد 20 درصدی بـرای کاهـش پهنای بانـد انتقـال داخلی طبـق برآورد هـای هزینه ای در ایـن بـازه زمانـی صـورت گرفته اسـت. بـه گفتـه جهرمـی، مصوبه جدیـد کمیسـیون تنظیـم مقـررات بـرای کاهـش 20 درصـدی تعرفه پهنـای بانـد ارتباطات داخلی از اول فروردین سـال 96 قابل اجراسـت. بـدون شـک با بـه تصویـب رسـیدن ایـن مصوبـه، می تـوان اطمینان داشـت کـه تعرفه هـا بـا دیـد منصفانه تری مـورد بررسـی قـرار گرفته و تغییـر پیـدا کرده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.