نرم‌افزا ‌رهمراه

Byte - - News -

حتمـا اصطـاح اتـوران را تا به حال شـنیده اید، شـاید هـم بـرای خودتـان ایـن کار را کـرده اگـر بـا ایـن واژه آشـنایی نداریـد بایـد بدانیـد کـه در زمانـی کـه یـا برنامـهیـابـازیرادررایانـهقـرار می دهیـد، مشـاهده خواهیـد کـرد کـه بـدون این که روی درایـو خـود کلیـک کنیـد، صفحه ای بـه صورت خـودکار بـاز میشـود کـه بـه طـور مثـال میتوانـد شـامل مـواردی نظیـر نصـب، راهنمـای نرمافـزار، تعـدادی نرمافـزار در شـاخههای مختلـف یـا گزینـه ای بـرای قطـع و وصـل کـردن آهنـگ اتوران

ایجـاد ایـن صفحـه کار اصـا سـختی نیسـت و برایـش نـرم افزارهـای متنوعـی وجـود دارنـد کـه سـازگار بـا سیسـتمعاملهای مختلـف هسـتند امـا بایـد بدانیـد که برای گوشـی هوشـمند شـما هـم این امـکان وجـود دارد کـه فایل هـای اتـوران به آسـانی بـاز مـواردینظیـراجـرایآهنـگ،فیلـم، عکـس، پوشـه تنهـا با سـاخت یک دکمه توسـط نـرم افزارهـای موجـود امکانپذیر خواهد بـود عاوه بـر آن شـما می توانیـد صفحـه اتورانی در گوشـی خود داشـته باشـید که در آن بـا فرمان دادن بـه یک دکمه بـه یـک سـایت دلخـواه رفتـه یـا مثـا با یـک دکمه ایمیلـی را ارسـال کنیـد امـا ایـن ماجـرا هـر چـه قدر کـه ممکـن اسـت مفیـد و کاربـردی بـه نظـر برسـد، میتوانـدخطرنـاکهـم بـازشـدنخـودکار برخـی صفحـات بـدون ایـن کـه از شـما اجـازهای گرفتـه شـود می توانـد منجـر بـه آلوده شـدن گوشـی شـما بـه ویروسها یا اسـپمها به همیـن دلیل بهتـر اسـت که شـما بتوانیـد روی اتوران هـا مدیریتی داشـته و بدانیـد کـه چـه صفحه هایـی بهتر اسـت باز

بـرای ایـن کار یـک نرمافـزار مفیـد و بسـیار کاربـردیبهنـام وجـودداردکهبه شـما اجـازه میدهد از شـر فایل هـای اتـوران مزاحم رهـا شـوید و بـه نوعـی یـک مدیریـت مناسـب روی ایـن دسـته از فایلهـا داشـته بـه ایـن ترتیب میتوانیـد تـا حـد زیـادی جلوی آلوده شـدن گوشـی خـودتوسـطفایلهایآلودهخـودکاررا تابه حـال ایـن برنامـه روی انـواع مدلهای گوشـیهای سامسـونگ از جملـه

و مدلهـای دیگـری گوشـیهایسـونینظیر و

تسـت شـده و بـه خوبـی عمل کـرده این کـه شـما بتوانیـد در محیـط گوشـی هوشـمند خود به آسـانی تنهـا با چنـد کلیک سـاده یک صفحـه اتوران را شناسـایی کـرده و آن را از کار بیندازیـد، یک امکان جالـب خواهـد شـاید هم بـه نوعی بتوانـد در کنار کاربـردی بودنـش بـه عنوان یک سـرگرمی شـناخته

اگـر بـه تسـت کردن ایـن نرم افـزار در گوشـی اندرویـد خـود عاقـه داریـد می توانیـد آن را از لینک زیـر دانلـود از

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.