جورابهوشمند

Byte - - News -

امـروزه قابلیـت هوشـمند بـودن اشـیا دامنـه وسـیعی پیـدا کـرده اسـت بـه طوریکه تقریبـا طیـف وسـیعی از اشـیای پیرامونمان، نمونـهای هوشـمند نیـز دارنـد.در ایـن میان برخـی از این اشـیای هوشـمند جذابیـت خاصی را بـرای کاربران بـه همـراه دارد.نمونه فـوق یکـی از ایـن دسـته محصـوالت اسـت.جوراب هوشـمندی کـه میتـوان بـا اپلیکیشـن نصـب شـده بـرروی گوشـی آن را مدیریـتکـرد.جورابهـایهوشـمند قابلیـت Blacksock ردیابـی میـزان کیفیـت بافـتو رنـگ جـوراب شـما را بـه همراه

دارنـد. اطاعـات مربـوط به وضعیـت جوراب شـما توسـط برنامه اختصاصـیجورابهـایهوشـمند دراختیارتـان Blacksocks قـرارداده میشـوند. در ایـن شـرایط بـه محـﺾ اینکـه جـوراب شـما از نظـر کیفیـت بافـت و رنـگ دچـار مشـکل شـود، پیغـام هشـدار آن بـه گوشـی هوشـمندتان ارسـال میشـود. جـوراب هوشـمند بـااسـتفادهازقابلیـتاتصـال بـا NFC Blacksocks گوشـی هوشـمندتان ارتبـاط برقـرار میکنـد. برنامـه مربـوط بـه جورابهـایهوشـمند بـاسیسـتمعامـلاندرویدو Blacksocks آی او اس سـازگاری کامـل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.