محصول جدید سونی

Byte - - News -

هدستهایواقعیتمجازیآمدهاندتاشماراکامادردنیایبازیغرقکنند.کافیاست تاکمیدستهتانبدقلقیکندیابازیدردنبالکردنفرمانهایتانکمبیاوردتاتجربهتان از واقعیت مجازی خراب برای اینکه به بهترین حالت ممکن در بازی غرق شوید، باید دستهتان هیچ تاخیری در ارسال فرمانها نداشته باشد؛ یعنی شخصیتتان در بازی، باید دقیقا همزمان با حرکات شما، عکسالعمل نشان دهد.اکثر بازیهایی هم که برای هدستهای واقعیت مجازی ساخته شدهاند، دوربین اولشخص دارند؛ طوری که بیشتر عناوین هدستهای واقعیت مجازی، اکشن اول شخص همین موضوع هم سونی را ترغیب کرده است تا یک دسته مختص هدست واقعیت مجازیاش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.