حذف گوشیهای قاچاق از شبکه مخابراتی کشور

Byte - - NEWS - سعید طباطبایی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاالی کشور از آماده شدن زیرساختهای فنی برای اجرای طرح رجیســتری گوشــیهای موبایل خبر داده و اعالم کرده است که از اول تیرماه گوشیهای قاچاق در شبکه مخابراتی کشور، قابل استفاده نخواهند بود. قاسم خورشیدی با بیان اینکه پروژه ثبت و شناسهدار کردن گوشیهای موبایل (رجیستری) با هدف ســاماندهی بازار تلفن همراه کشــور در 3 حوزه گمــرک، وزارت صنعت و ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری اســت، اظهار داشت: زیرساختهای فنی اجرای این پروژه از سوی وزارت ارتباطات آماده شده است و این وزارتخانه اجرای پروژه را از طریق برگزاری مناقصه، برونســپاری کرده است. وی با بیان اینکه هم اکنون شــرکتهایی که قرار اســت این پروژه را اجرا و پشتیبانی فنی کنند مشخص شدهاند، ادامه داد: قرارداد وزارت ارتباطات با این شرکتها، نهایی شده و براساس پیشبینی صورت گرفته مطابق با قول وزیر ارتباطات، این پروژه از تیرماه امســال به صورت کامل و سراسری در کشور اجرایی میشود. خورشیدی با اشاره به اینکه این پروژه از لحاظ فنی به شرکتهای نرم افزاری و خدمات الکترونیک سپرده شده اســت، افزود: مجموع پروژه رجیستری گوشیهای موبایل در 3 سامانه مستقل گمرک، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات پیگیری میشود که هریک از این سامانهها باید در شــرایط ایدهآل قرار گیرند تا امکان اجرای پروژه به صورت کامل وجود داشته باشد. سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال، گفت: هر یک از این سامانهها براساس یک کد مشــترک، در ارتباط با یکدیگر قرار میگیرند و این موضوع باعث میشــود از اول تیرماه، گوشــیهایی که وارد شــبکه ارتباطی کشور میشود در صورتی که به صورت قاچاق وارد شده و در سامانه گمرک ثبت نشده باشند، امکان دریافت خدمات ســیم کارت از اپراتورهای موبایل را نداشته باشند. وی با اشاره به اینکه واردکنندگان گوشــیهای موبایل از آذرماه سال 4۹ مکلف شــدهاند که شماره سریال گوشیهایی که وارد کشــور میشود را در ســایت مربوط به گمرک به ثبت برسانند، اضافه کرد: چنانچه شماره سریال گوشیهایی که وارد کشور میشود در سامانه گمرک ثبت نشده باشــد، قاچاق تلقی میشود و امکان فعالسازی در شبکه مخابراتی کشور را نخواهند داشــت. خورشیدی با بیان اینکه این طرح شامل گوشیهایی که هم اکنون در اختیار مشترکان قرار دارد و در حال استفاده است، نمیشود، تصریح کرد: در این طرح، تنها گوشیهایی مدنظر قرار گرفته است که از تیرماه برای نخستین بار، سیم کارت در آنها قرار بگیرد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال گفت: در عین حال برای گوشیهایی که به صورت قاچاق وارد بازار شدهاند هم یک فرصت درنظر گرفته شده است که در صورت تمایل میتوانند با پرداخت حقوق و عوارض در سامانه رجیستری کشور، ثبت شوند. وی با اشاره به ارتباط ایجاد شده میان سامانه گمرک و سامانه وزارت صنعت و معدن با سامانه رگوالتوری، اظهار داشت: تمامی اطالعات و دیتای مربوط به گمرک و معامالت گوشیهای موبایل، در سامانه وزارت صنعت ثبت میشود و در صورتی که هر گوشــی بخواهد در شبکه مخابراتی کشور فعال شود، به صورت الکترونیکی و در کسری از ثانیه به وسیله سامانه رگوالتوری از سامانه وزارت صنعت، استعالم میشود. خورشیدی با تاکید براینکه در این پروژه با وجود نرم افزارهای رمز شده، امکان هک و جعل شناسههای گوشــی به صفر رسیده است، افزود: برای هر گوشی 3 شناسه با قابلیت یک کد یکتا، تعریف شــده است که امکان جعل شناسه را غیرممکن میکند. این امکان سبب میشود مشکلی که پیش از این برای رجیستری گوشیهای موبایل اتفاق افتاده و شناسه گوشی قابل جعل بود، برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.