دیر بجنبیم، هنگ میکنیم

Byte - - NEWS - گلسـا ماهیـان

شــاید تا به حال شما هم دچار این حس شــده باشید که از زندگی ماشینی و این همه ابزارهای دیجیتالی خســته شــدهاید و بعضی از اوقات به دنبال مکانــی بگردید که کمــی در آن تنها بوده و دیگران نتوانند به آســانی به شــما دسترسی داشــته باشــند. این موضوع که ما همیشــه و همه جا در دسترس باشــیم خیلی هم خوب نیست و شاید الزم باشد که در زمانهایی فناوری، انســان را تنها گذاشته و به حال خودش رها کند تا کمی از زندگی ماشــینی و ارتباطات مجازی فاصله بگیرد. مــا در جهانی زندگی میکنیم که در بســیاری از مواقع به جای داشتن ارتباط با یک انسان با یک ماشین ارتبــاط برقرار میکنیم. آیا در این صورت ممکن اســت که ما از بعضی از رفتارها و واکنشهای این ماشــینها تاثیر بگیریــم و همین تاثیرات را در رفتار روزانــه خود به دیگران انتقال دهیم؟ با این روندی که پیش میرویم شــاید در زمانی بسیار نزدیک به ماشینهای هوشــمند بسیار نزدیک شده و حتی در زندگی روزانه هم از آنها تاثیر بگیریم. شــاید بد نباشــد که این موضــوع را با یک مثال بیان کنم تا بهتر لمس شــود. همه ما میدانیم که بیشــتر از هر چیز این گفتار و زبان انســانها است که از قدرت تاثیرگذاری بســیار باالیی برخوردار اســت. به طور مثال در بعضی از اوقات ما شــاهد تاثیــر یک برنامه تلویزیونی روی مردم هســتیم که لغــات و اصطالحاتی را در میــان مردم رایــج میکند که تا مدتها هم ماندگار اســت. اما تا به حــال به این موضوع فکر کردهاید کــه این امکان وجود دارد که این اتفاق بــرای جهان دیجیتال هم رخ دهد، یعنی اصطالحاتــی که تنها منحصر به ماشــینها و ابزارهای دیجیتال اســت، در میان مردم عادی رواج پیدا کند. در حال حاضر افراد بســیاری وجود دارند که وقت بســیاری را در طول روز با رایانهها ســر و کار دارند و به زبان این ماشــین عــادت کردهاند و جالب است که زبان رایانهها تاثیر عجیبی روی زبان کاربران رایانه گذاشته است. شاید شما هم از دوستان خود شنیده باشید که مواقعی که بسیار خسته بوده و کشــش مغزی الزم را ندارند در مورد خودشــان اصطالح هنگ کردن را اســتفاده کردهاند، یا زمانی که در مورد مسئلهای اشتباه فکر میکردید و با شکل درست آن مواجه میشــوید اصطالحی چون ارور دادن، فرمت شدن یا ریســت شــدن را به کار بردهاید. به این ترتیــب میبینیم که رایانه تاثیر بســیاری روی کاربران خود میگذارد، اما نکته جالب این است که ماجرا به همین نقطه ختم نمیشــود. این کاربــران در طول روز در زندگی اجتماعی خود با افراد بســیاری ارتباط خواهند داشــت و این تاثیر را روی آنها هم خواهند گذاشــت و در این جا اســت که اگر ما از افراد دیگری چون پدرها و مادرهایمان که شــاید با رایانهها ارتباط چندان زیادی نداشته باشند، این اصطالحــات را بشــنویم، نباید تعجب کنیم یا به آنهــا بخندیم. این تاثیر پذیر بودن از یک دیدگاه ممکن اســت بسیار جالب به نظر برسد اما به طور حتم از دیدگاههای دیگر شــاید برای ما ضرر هم داشــته باشــد. اما به هر حال نمیتوان این موضوع را انکار کرد که ماشــینی که بیجان است و خود انسان برای او زبان خلق کرده است باز هم این قدرت را دارد که با ظاهری بیزبــان روی کاربران خود تاثیر قابل توجهی بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.