فضای مجازی؛ تهدید یا فرصت؟

Byte - - NEWS -

گفته میشــود در بحــران مالی کــه صنعت فروش ساختمان آمریکا را در سال 200۹ زمینگیر کرد و باعث شد که خیلی از افراد نتوانند از پس برگرداندن وامهای خود برآیند، یک صنعت بــه تنهایی در آمریکا در حال رشد بود و توانست در عین وجود بحران در بخشهای زنجیرهای ســاختمان، شــغل و درآمد ایجاد کند. این صنعت همان چیزی است که در کشور ما از آن به عنوان فضای مجازی یاد میشود. عالوه بر این اگر به فهرست ثروتمندتریــن افراد در جهان نگاهی بیندازیم، میبینیم کــه این افراد در حوزههــای مختلف فضای مجازی و فناوری اطالعات کارآفرینی کرده و مشــغول به کار و فعالیت هســتند. همچنین اگر نگاهی به با ارزشترین شــرکتهای جهان بیندازیم، باز هم این شرکتهای مرتبــط با حوزه فضــای مجــازی و فناوریاطالعات هستند که در صدر میباشند. آیا باز هم میتوان تهدید فضای مجازی را بیشتر از فرصتهای آن قلمداد کرد؟ اگر منظــور برخی از افراد در نحوه اســتفاده از فضای مجازی و فناوریاطالعات اســت، نباید این صحبتها به چربیدن تهدید فضای مجــازی به فرصتهای آن تعبیر شود. گفتنی است وقتی از بیل گیتس، مدیرعامل اسبق شرکت چند ملیتی و بزرگ مایکروسافت و رئیس هیاتمدیره فعلی این شــرکت، ســوال شد که چگونه فرزندانــش را در فضای مجازی این روزها تربیت کرده اســت، گفته که اجازه نداده فرزندانــش پیش از 13 یا 14 ســالگی تلفنهمراه داشته باشند. وی حوزه فضای مجازی را هیچگاه تهدید فرض نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.