شاهنامه شناسی

Byte - - NEWS -

پیشــنهاد سوم این هفته درباره فردوســی ، شاعر بلند آوازه خراسانی میباشد . در قطب علمی فردوســی و شــاهنامه میتوانید با کتب مرتبط با شاهنامه فردوسی آشنا شده ، از زمان و مکان کنفرانسهای داخلی و خارجی فردوسی شناسی مطلع شده و گزارشهای مرتبــط را مطالعه کنید. همچنین در این وب ســایت ، مقــاالت ، کتابها ، خبرنامه و مجموعه مقاالت همایشها در اختیار شما خواهد بود . از دیگر قسمتهای این وب سایت فرهنگی آموزشی میتوان به اخبار ، اطالعیهها ، تازههای نشر ، تفاهمنامهها ، دورههای پسادکتری، طرحهای پژوهشی ، همایشها و سخنرانیها اشاره کرد .

www.cef.um.ac.ir

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.