حرکت در لبه صعود

Byte - - NEWS -

بر اساس یک گزارش آنالین شرکت مایکروسافت، با به روزرســانی وینــدوز 01، مرورگر پیش فرض در این سیســتم عامل یعنی را به روز کرده

Edge است. این به روزرســانی که بیش از دوبار در سال انجام می شود، به بهبود وضعیت کمک می

Edge کند تا از کاهش ســهم این مرورگر جلوگیری شود.

مرورگر به روز در فروشگاه ویندوز

یک مقام مســئول در شــرکت مایکروسافت اعالم کرده است که کاربران می توانند مرورگر را

Edge از طریق مراجعه به فروشــگاه ویندوز به روزرسانی کننــد. همچنین این فروشــگاه به آن ها اجازه می دهد امکانات جدید را به مرورگر خود اضافه نمایند. از اواسط سال 2015 که ویندوز 10 راه اندازی شده است، مرورگر به صورت محدود و هم زمان

Edge با به روزرسانی سیستم عامل، به روز شده است. از آن زمان تا به حال 4 بار این به روزرســانی انجام شده است که نســخه اصلی با عنوان نسخه 12 در ماه جوالی سال ،2015 نسخه 13 در نوامبر همان ســال، نسخه 14 در آگوســت سال 2016 و نسخه 15 در آپریل سال جاری میالدی منتشر شد.

به روزرسانی های امنیتی

درمرورگر هــممانند بهصورتماهانه

‪IE Edge‬ به روزرســانی امنیتی انجام می شــود. بنابر اعالم شرکت مایکروسافت قرار است به روزرسانی بعدی این مرورگر در ماه سپتامبر سال 2017 انجام شود. البته هنوز نحوه ارائه مرورگر به روز شــده به طور قطعی مشــخص نیســت. به این منظــور، یا منبع بهروزرســانیمرورگر درفروشگاهویندوز

Edge به فروش می رســد یا هم زمان با به روزرســانی امکانات وینــدوز 10 به طور پیــش فرض به روز می شود. اگر دسترســی به روزرسانی تنها

Edge از طریق فروشگاه ویندوز امکان پذیر باشد، ممکن اســت برخی از شــرکت ها در ارائه این مرورگر به مشــتریان خود کوتاهی کنند کــه باعث اعتراض کاربران می شود.

کاهش سهم مرورگر Edge

بهروزرســانی ازطریقفروشــگاهویندوز

Edge فرصت هــای جدیدی را برای کاربران این مرورگر در مقایســه با دیگر رقبا مانند کــروم و فایرفاکس ایجاد می کند. در حال حاضر این دو مرورگر هر 6 هفته یک بار به روز می شــوند. در بازار مرورگرها،

به ویژه در 2 ســال اخیر وضعیت مناســبی Edge نداشته است به طوری که سهم این مرورگر در ماه گذشــته میالدی به کمتر از 21 درصد رسید. حال باید منتظر ماند و دید که به روزرســانی های جدید

تا چه اندازه بــه بهبود وضعیت این مرورگر Edge کمک کرده و امکان رقابت با کروم و فایرفاکس را برای کسب سهم بیشتر فراهم می کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.