ایجاد اشتغال اینترنتی؛ از وعده تا عمل

Byte - - NEWS -

یکی از مشــکالتی که برخی از فارغ التحصیالن دانشــگاهی با آن دســت و پنجه نرم می کنند، بیکاری اســت. نامگذاری امسال به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال باعث شــده اســت تا دســتگاه های اجرایی، ایجاد اشــتغال در حوزه های مختلف را در دســتور کار خــود قرار دهند. از آن جا کــه حوزه فناوری اطالعــات، ظرفیت قابل توجهی بــرای ایجاد مشــاغل جدید دارد، ســازمان های مختلف تالش می کنند از اینترنت و فضــای مجازی در جهت راه اندازی کســب و کارهــای الکترونیکی بیشــترین بهــره را ببرند. چنانچــه از فرصت های موجــود در این فضا به نحو مطلوب اســتفاده شــود، منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شــد. نه تنها مســئوالن دولتی بلکه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز بر بهره گیــری از فضای مجازی و ایجاد مشــاغل اینترنتــی تاکید کرده انــد. اگرچه در حال حاضر وعده های گوناگون انتخاباتی از ســوی نامزدها مطرح می شــود، برای ارزیابی این وعده ها می توان به طرح هایی امیــدوار بود که برای آن ها برنامــه مدونی وجــود دارد. انتظار می رود دولت دوازدهــم با عملیاتی کردن وعــده های خود به ویژه ایجاد اشــتغال در فضای مجازی و کسب و کار الکترونیــک، در جهت کاهش معضل بیکاری در جامعه گام بردارد تا شــاید برخی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.