آپدیت سخت افزار

به راحتی درایورهای گمشده سیستم خود را پیدا کنید

Byte - - NEWS - حجم فایل : 11.54 مگابایت www.drp.su

اولین پیشــنهاد این هفته درباره نرمافزار نصب و آپدیت خودکار سختافزارها میباشد . مجموعــهایازدرایورهایســختافزارهایکامپیوتری

‪DriverPack Solution‬ اســتکهبیشتربانام شناختهشدهاستوتوسطشرکتهایایرانینیز

‪Auto Driver‬ منتشر میشــود . این مجموعه از سختافزارها که در قالب یک نرمافزار است ، طوری طراحی شده که به طور اتوماتیک توسط نرمافزار آن نسبت به شناسایی سختافزارهای کامپیوتر کاربر اقدام میکند و سپس با شناسایی کاربر میتواند درایورهای سختافزاری کامپیوتــرش را بدون نیاز به اتصال به اینترنت و دانلود اضافه ، نصب کند. این مجموعه از درایورها روی ویندوزهای مختلف قابل نصب میباشــد . همچنین با اســتفاده از این مجموعه از درایورها دیگر نیازی به جســتجو در اینترنت برای یافتن درایورهای گمشده خود نخواهید داشــت و با صرفه جویی در زمان و بســیار ساده میتوانید از این نرمافزار استفاده کنید .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.