آیا عمر کارتهای بانکی به سر رسیده است؟

Byte - - NEWS - سعید طباطبایی

بــا توجه به این که روز به روز فناوریهای جدیدتری ارائه میشــوند، فناوریهای قدیمی به تدریج از دور خارج خواهند شــد. در ســالهای اخیر تالش شده است تا فناوریهای مربوط به پرداختهای مالی گســترش پیدا کند. این فناوریها راه خود به کشــور ما را نیز باز کردهاند. به تازگی مدیــر فناوری اطالعات بانک مرکزی از ایجاد زیرســاخت فناوری جدید پرداخت خبر داد و اظهار داشــت: در این ســامانه جدید به جای اســتفاده از کارت از نشانگذاری در پرداختها استفاده میشود. وی افزود: با گوشــی تلفن همراه و ساعت دیجیتال و هر ابزار هوشمندی، امکان خرید وجود خواهد داشــت. مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی گفت: این سیســتم در حال بهرهبرداری اســت و به صورت رســمی در نمایشگاه کتاب رونمایی شده و قابل اســتفاده خواهد بود. مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی با بیان اینکه در این قالب انواع پرداختهای جدید قابل تعریف اســت، تصریح کرد: این پرداختها با پرداختهای کنونی متفاوت اســت به طوری که امکان اســتفاده بدون رمز برای پرداختهای کهبهمعادلفارســیآن«بزنبرو»است،وجوددارد.

‪tap and go‬ وی ادامه داد: در این شــیوه با نزدیک کردن گوشی هوشمند به پایانههای فروشی که به فناوری مجهز باشــند اطالعات به شــکل نشان گذاری شده از طریق

NFC نرم افزارهایی که در گوشــی نصب شــده است، به شــاپرک منتقل میشود و پس از پردازش اطالعات پرداخت انجام میشــود کــه کل این مراحل کمتر از 0۱ ثانیه طول میکشــد. حکیمی با پیش بینی اینکه این شیوه نظامهای پرداخت در ایران را متحول میکند، اظهار داشــت: با این کار میتوان انواع پرداختهای جدید را برای نظامهای پرداخت تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام پایین را بدون وارد کردن رمز و در سقفی که مشتری میخواهد انجام داد. مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی گفت: در گذشــته امکان ارایه اطالعات حساس مشــتریان به فروشندههای بزرگ وجود نداشــت اما در این شــیوه جدید از آنجا که در پرداختها نشان گذاری وجود دارد فروشــندههای بزرگ میتوانند فروشــگاههای خود را به صورت مجازی دایر کنند و نیازی هم به اطالعات مشــتریان نیست. وی امکان ایجاد کسب و کارهای جدید در بســتر پرداختهای نشــانگذاری شــده را از دیگر ویژگیهای این شیوه عنوان کرد و گفت: اکنون یک ســوم پایانههای فــروش فعلی این قابلیت را دارند که شیوه پرداخت موبایلی را پشــتیبانی کنند. حکیمی با بیان اینکه برای پشتیبانی این پرداخت ســامانه سهند در شاپرک ایجاد شده اســت، گفت: برای نشانگذاری کارتها نیز مرکز ارایه نشــانه گذاری اطالعات یعنی مانا شکل میگیرد تا خدمات مــورد نیاز را به بانکها ارائه کند. مدیر کل فناوری اطالعات درباره امنیت شــبکه گفت: امنیت کارتهای مغناطیســی با یک رمز تامین می شــود اما برای پرداخت موبایلی حداقل به ســه رمز شــامل رمز ورود به تلفن، رمز ورود به نرم افزار و رمز دوم کارت نیاز اســت و بنابراین حتی در صورت گم شــدن گوشــی مشکلی برای مشــتری پیش نمیآید. حکیمی درباره اینکه در شیوه «بزن - برو» که نیاز به رمز پرداخت میشــود، اظهار داشت: در اتحادیه اروپا این سقف 30 تا 50 یورو است اما در ایران با پیشرفت کار میتوان این رقم را بنا به نظر بانک یا مشتری تعیین کرد. وی درباره کارمزد پرداخت موبایلی اظهار داشت: در شرایط کنونی همان کارمزدی که برای پایانههای فروشــگاهی وجود دارد اعمال میشود اما با توجه به اینکه این شــیوه میزان تراکنشها را در شبکه بسیار افزایش میدهد. با این اوصاف باید گفت که عمر کارتهای بانکی ما در چند ســال آینده رو به اتمام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.