شرکت HP تغییر استراتژی میدهد

مصاحبه با ‪،Leo Apotheker‬ مدیرعامل جدید HP

Byte - - NEWS -

صنعـت فنـاوری بـا قـدرت در حـال پیشـرفت اسـت و افـرادی کـه در ایـن زمینه موفـق ظاهر شـدهاند و حرفی بـرای گفتـن دارنـد، میتوانند در عرض مـدت زمان کمی بـه درآمـد قابل مالحظهای دسـت پیـدا کـرده و ثروتمند شـوند. تنها کاری که شـرکتهای بزرگ انجـام میدهند ایـن اسـت کـه نیـاز کاربـران را در هـر دوره بـه درسـتی شناسـایی کـرده و بـا اسـتفاده از ایدههـای نیروهـای خالقشـان، محصوالتـی را تولیـد میکننـد کـه سـریعا توسـط کاربـران و بـازار پذیرفتـه شـده و بـه محبوبیـت میرسـد. در چنـد سـال گذشـته شـرکت اپـل توانسـت بـه یکـی از بزرگترین تولیـد کنندههای گوشـی همراه در جهـان تبدیل شـود. نکتـه بسـیار جالبی کـه در این میان وجـود دارد ایـن اسـت کـه اپـل تنها یـک نوع گوشـی با نـام آیفـون تولیـد میکند و با ایـن حال به خاطـر این که توانسـته اسـت نیاز کاربران را به درسـتی شناسـایی کند، بـا همیـن یک مدل گوشـی، شـرکتهای بـزرگ دیگر را از پا در آورد. این موضوع توجه بسـیاری از کارشناسـان را بـه خود جلـب کرده اسـت و به خاطـر این موفقیـت اپل، دیگـر شـرکتها از آینـده کاریشـان دچـار ترس شـدهاند و سـعی دارنـد بـه هـر نحـوی کـه شـده توجـه کاربـران را از اپـل بـه سـوی خـود جلـب کننـد. بـا توجـه بـه این کـه اپـل در تمامـی زمینههـا فعالیـت میکنـد، این ترس بـرای دیگـر شـرکتهایی کـه در زمینههایی ماننـد تولید لپتـاپ و تبلـت فعالیـت میکننـد، بیشـتر از قبـل شـده اسـت. یکـی از شـرکتهایی که به تازگـی موضعش را در مقابل اپل تغییر داده اسـت، شـرکت بزرگ و باسـابقه

HP اسـت. نزدیک به 75 سـال از زمان تاسـیس این شـرکت میگـذرد و میتـوان گفـت کـه اچپـی از ریـش سـفیدان جهـان فناوریهـا اسـت. مدیـر عامـل ایـن شـرکت بعد از مدتهـا عـوض شـده اسـت و آقـای لئو اپوتکـر

Leo کـه قبـال مدیرعامـل شـرکت نرمافـزاری Apotheker

بـود، چنـد سـالی اسـت کـه مدیریت این شـرکت SAP را بـه عهـده گرفتـه اسـت. او ایدههـای جدیـدی دارد و امیـدوار اسـت که بتوانـد در آیندهای بسـیار نزدیک،

HP را بـه جایـگاه بسـیار خوبـی برسـاند. او مصاحبـهای را بـا عنـوان «بـه جای آیپـد، لپتاب بخرید» با وال اسـتریت ژورنـال در مـورد روشهـای کاری جدیـد شـرکت PH، انجـام داده اسـت کـه در ادامـه میخوانیم.

شما به تازگی به HP وارد شدهاید و ظاهرا استراتژیهای جدیدی برای این شرکت در نظر گرفتهاید، چه احساســی نسبت به این شرکت دارید؟ ورودم به خیلی هم جدید نیسـت و چند سـالی اسـت

HP کـه وارد ایـن شـرکت شـدهام بـه نظـر مـن این شـرکت بزرگتریـن شـرکت تکنولوژی در جهان اسـت و به جایگاه واقعیاش خواهد رسـید.

امروزه بیشــتر مدیران در شــرکتهای مختلف دوســت دارند که یک آیپد داشته باشند و شاید بتوان گفت که محصوالت اپل را به دلیل به روز بودنشان، ترجیح میدهند، نظر شــما در این مورد چیست؟ آیا وارد بازار رقابتی میشوید؟ بـه نظـر مـن بـه هیـچ عنـوان الزم نیسـت کـه بـا ایـن موضـوع مقابلـه کـرده یـا بـه دنبـال راه حلـی بـرای آن بگردیـم و تنهـا کاری کـه باید در این رابطـه انجام دهیم، این اسـت کـه این موضـوع را به بهترین شـکل مدیریت کنیـم تـا بتوانیـم جایگاهمـان را در میـان شـرکتهای برتـری کـه فعالیـت دارند، حفـظ کنیم. من تصمیـم دارم کـه یـک فضای ایمـن در شـرکت ایجـاد کنم تـا تمامی کارکنـان بتواننـد با فکری بـاز فقـط روی کار خود تمرکز کنند .

بــا ایــن که HP بیشــتر یک شــرکت ســختافزاری به حســاب میآید اما شما سیستم عامل خریدهاید. چه برنامهای برای آن دارید؟ بلـه کامـال درسـت اسـت، ما یک شـرکت سـختافزاری هسـتیم، امـا برنامـه ویـژهای بـرای سیسـتمعاملی کـه خریدهایـم داریـم. هـدف مـن از ایـن خریـد این بـود که ایـن سیسـتم عامـل را روی تلفنهای همراه هوشـمند و تبلتهایـی کـه تولیـد میکنیـم، ارائـه کنیم و بـه عبارت دیگـر محصولـی را بـه مشـتریان تحویـل دهیـم کـه به صـورت کامـل از نظـر سـخت افـزاری و نرمافـزاری بـه خودمـان اختصـاص داشـته باشـد و بـه این ترتیـب دیگر مشـتریان برای حل مشـکالت احتمالیشـان الزم نیست کـه بـا چند تولیـد کننـده در ارتباط باشـند.

در مورد رایانههای شــخصی هم وضع به همین صورت خواهد بود؟ بلـه ما تصمیـم داریم که سیسـتم عامـل اختصاصی خود را روی رایانههـای شـخصی تولیدیمـان هـم ارائه کنیم و در آینـده تمـام رایانههـای شـخصی ما مبتنی بر سیسـتم عامـل اختصاصی خواهنـد بود.

یعنی ویندوز را کنار میگذارید؟ ایـن کار بـه تدریـج صـورت میگیـرد و ما تصمیـم داریم کـه سیسـتمعامل اختصاصـی خـود را روی پرینترهـای تولیدیمـان هم عرضـه کنیم و پرینترها بـه یک محصول اینترنتی تبدیل شـوند.

پس HP تغییرات زیادی خواهد داشــت و شــما به جای این که بیشتر به Dell شبیه باشید، تصمیم گرفتهاید که به Apple شبیه شوید؟ بـه نظـر من مـا از دیگـران متفـاوت خواهیم بود و سـعی میکنیـم کـه خدمـات بسـیار خوبـی را بـرای مشـتریان تجـاری خـود ارائـه کنیـم. مـن هیـچ نگرانـی از بابـت رقابـت بـا دیگـر شـرکتها نـدارم چـون مـا آنقـدر خوب کار میکنیـم کـه مشـکلی نداشـته باشـیم.

نزدیک به 75 سال از زمان تاسیس شرکت بزرگ و باسابقه HP میگذرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.