فایرفاکس هیچ موتور جستوجویی نداشت!

Byte - - NEWS - علیرضــا مظاهـری

به گزارش مهر، دبیر شــورای راهبری طرح جویشگر بومــی از برنامه ریزی و سیاســتگذاری برای ایجاد و بومی ســازی مرورگر وب ایرانــی در رده مرورگرهای بینالمللی مانند فایرفاکس، اینترنت اکســپلورر و کروم خبــر داد. علیرضا یاری با بیان اینکــه مرورگر ایرانی مانند سرویسدهندههایی شــبیه فایرفاکس، اینترنت اکســپلورر، کروم و امثال اینها خواهد بود، تاکید کرد: تمامی موتورهای جســتجو در اکوسیســتم خود یک مرورگر هم دارند و براین اساس ما در پروژه «جویشگر بومــی»، پــروژه «مرورگــر بومی» را نیز دیــده ایم. پیــش از هر چیز به عنوانگــذاری ناصحیح پروژه به نــام مرورگر بومی کاری نداریم. چــرا که پیش از این عاقبــت پروژههایی مانند سیســتمعامل بومی، ایمیل بومی، ویروسیاب بومی و دیگر عنوانهای مشــابه را دیدهایم. اوال یادآور میشــویم، در عقبه فایرفاکس که یک نرمافزار است نه سرویس، هیچ موتور جستوجویی قرار ندارد. فایرفاکس یک پلتفورم متنباز بوده و همیشه از موتورهای جســتوجویی مانند یاهو و گوگل برای پوشــش بخشــی از هزینههایــش به عنــوان موتور جســتوجوی پیشفرضش اســتفاده کرده است. دوم آن که احیانا اگر مرورگر بومی به وجود آمد و خواســت الگویی انتخاب کند، بهتر اســت امثــال فایرفاکس و کروم را انتخــاب کند نه اینترنت اکســپلورر؛ چرا که مایکروسافت بعد از ویندوز 0۱ با این مرورگر اینترنتی خود خداحافظی کرد و آن را کنار گذاشت و از آن به بعد با کارخودراپیگیریکردهاست.

Edge

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.