موزه ایرانی

با موزه های دوران پیش از تاریخ آشنا شوید

Byte - - NEWS - www.nmi.ichto.ir

اولین وب ســایت پیشــنهادی این هفته درباره موزههای ایران میباشد. وب سایت موزه ملی ایران شــامل بخشهــای مختلفی از جمله معرفی مــوزه، راهنمای بازدید، موزهها، معرفــی آثار، برنامهها و رویدادها، پژوهش، نمایشــگاهها، اخبار و گزارشها میشود. در این وب سایت میتوانید با موزههای دوران پیش از تاریخ، دوران تاریخی و دوران اسالمی آشنا شــده و از کارگاههای آموزشی بهرهمند شوید. همچنین در این وب ســایت پژوهشهایی در بخشهای مختلف انجام گرفته که از آن جمله میتوان به بخش حفاظت و مرمت، بخش پارینه ســنگی، بخش پیش از تاریخ، بخش مهر و سکه، بخش کتیبهها، بخش پژوهش ســفال و بخش استخوان شناسی اشاره کرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.