دنیای ارتباطات

ایده ها و نو آوری های جدید روابط عمومی را بشناسید

Byte - - NEWS - www.shara.ir

پیشــنهاد بعدی لینکدونی این هفته به علوم ارتباطات و روابط عمومی اختصاص دارد. در وب سایت شارا به عنوان شبکه روابط عمومی بخشهای مختلفی همچون تازهها، پایگاه اخبار، پایگاه اندیشــه، پایگاه کتاب، پایگاه اطالعات، پایگاه بین الملل، پایگاه چند رســانهای و پایگاه امکانات گنجانده شده اســت. در این وب سایت میتوانید از آخرین اخبار روابط عمومی مطلع شــده، ایدهها و نوآوریهای روابط عمومی را شناخته و از فرصتهای شغلی مرتبط بهرهمند شوید. همچنین در این وب سایت قادر هستید کتابهای روابط عمومی را دانلود کرده، به تازههای نشــر دسترسی داشته باشید و از صوت، فیلم، گزارش تصویری و رادیو اینترنتی روابط عمومی استفاده نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.