جنگل و مرتع

به مطالعه فصلنامه های پژوهشی جنگل ها بپردازید

Byte - - NEWS - www.rifr-ac.org

لینکدونی بعدی این هفته را به جنگلها و مراتع اختصاص دادهایم. در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع میتوانید با اکوسیستم گیاهی و جانوری بزرگترین و زیباترین جنگلهای کشور آشنا شده، از اوضاع و احوال جنگلهای کشور مطلع شده و به وسعت و موقعیت جغرافیاییتمامیمراتعوجنگلهادسترسیداشتهباشید.اینوبسایتشاملبخشهایی مانند بخش تحقیقات گیاه شناسی، تحقیقات جنگل، مرتع، باغ گیاه شناسی، باغهای اقماری، ماهنامهها و فصلنامههای پژوهشی در باره موضوعات مرتبط با جنگلها، آموزش و ترویج یافتههای تحقیقاتی، ایستگاههای تحقیقاتی و کارگاههای تخصصی میباشد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.