ورود ممنوع

کروم در ویندوز 10 جایی ندارد

Byte - - NEWS -

از این پس نســخه رومیزی گوگل کروم در سیســتم عامــل ویندوز 0۱ وجود نخواهد داشــت. بنابر اعالم شــرکت مایکروســافت، ویندوز 0۱ به کاربران اجازه میدهد فقط برنامه های کاربردی که در فروشــگاه ویندوز توزیع شده است، نصب کنند.

نوید مایکروسافت به توسعه دهندگان

تنهــا در صورتــی نســخه رومیــزی برنامههــای کاربردی در فروشــگاه ویندوز اســتفاده میشــوند که به بســتهای قابــل ارائه در این فروشــگاه به نام

تبدیل شوند. به عنوان مثال نسخه ‪Desktop Bridge‬ تبدیل یافته آفیس 6۱0۲ ویژه دسکتاپ در فروشگاه ویندوز ارائه می شود. مایکروسافت به توسعه دهندگان نــرم افزارهای رومیزی این نوید را داده اســت که با تبدیل برنامههای خود به فروشــگاه ویندوز بپیوندند. در همین راستا نسخه دســکتاپ مرورگرهای کروم، فایرفاکس، اپرا امکان ورود به این فروشــگاه را دارند.

امنیت، شرط دیگر

شرط دیگر ارائه برنامه های کاربردی در فروشگاه ویندوز این است که امنیت کاربران، دستگاه ها و سیستم های مرتبط را به خطر نینــدازد. همچنین نرم افزارهایی که وب را مرور می کنند باید از طریق موتور جاوا اسکریپت و در بســتر ویندوز این کار را انجام دهند. این HTML محدودیت فقط منحصر به ویندوز 0۱ نیست بلکه دیگر سیســتم عامل های مدرن مانند و سیستم عامل

ios کروم نیاز به مرورگرهایی دارند که به جای اجازه دادن به مرورگر شخص ثالث از موتورهای رندر و مفسرهای جاوااسکریپت برای تامین خود استفاده می کنند.

حذف در ویندوز 10

گوگل از یک رابط کاربری مانند کروم استفاده می کند که توانایی همگام سازی بوک مارک ها، تاریخچه، رمزهای عبور و دیگر داده ها را دارد. البته این فرایند شبیه مرورگر در سیســتم عامل های دیگر نیست. عالوه بر این شما نمی توانید یک مرورگر شخص ثالث را روی کروم بوک که به مرورگر کروم محدود شــده است، نصب کنید. هنگامی که سیستم عامل ویندوز 8 در سال ۲۱0۲ ارائه شد، شرکت مایکروسافت به توسعه دهندگان مرورگرها اجازه داد تا مرورگرهای ترکیبی ارائه کنند که در هر دو حالت رابط کاربری و دسکتاپ به طور منظم کار کنند. گوگل و فایرفاکس نیز از این امکان برخوردار هستند و هیچ گاه تصمیمی برای حذف آن نگرفته اند اما شرکت مایکروســافت این ویژگی را در ویندوز 0۱ حذف کرد.

غلبه کروم بر Edge

مرورگر کروم سهم غالبی در سیستم عامل ویندوز دارد. بیش از نیمی از کاربــران ویندوز با کروم، به مرور وب مــی پردازند. این در حالی اســت که تنها کمتر از یک چهارم کاربران این سیستم عامل برای مرور روزانه وب از مرورگرپیش فرضیعنی استفاده می کنند.

Edge

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.